BriiffiGround

Tietosuojaseloste

Tie­to­suo­ja- ja rekis­te­ri­se­los­te asiak­kaal­le

Briif­fi Oy, jäl­jem­pä­nä Briif­fiGround (ml. Vies­tin­tä Ground Oy) nou­dat­taa voi­mas­sa ole­vaa EU:n tie­to­suo­ja­la­kia (GDPR) hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­sä. Alla on yri­tyk­sen tie­to­suo­ja- ja rekis­te­ri­se­los­te, jos­ta käy ilmi, miten hen­ki­lö­tie­to­ja ja sii­hen liit­ty­viä mui­ta tie­to­ja käsi­tel­lään.

1. Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Yri­tyk­sen nimi: Briif­fi Oy

Osoi­te: Kur­jen­mäen­ka­tu 10, 20700 TURKU

Y‑tunnus: 2188752–8

Puhe­lin: 040 1962350

2. Rekis­te­ri­asiat

Briif­fiGround pal­ve­lee rekis­te­ri­asiois­sa säh­kö­pos­tit­se jonne.saivosalmi@briiffiground.fi tai arki­päi­vi­sin klo 8–16 väli­se­nä aika­na nume­ros­sa 040 1962350. Lisäk­si yhtiöl­le voi lähet­tää kir­jeit­se tie­dus­te­lu­ja yllä mai­nit­tuun pos­tio­soit­tee­seen.

3. Rekis­te­rin nimi

Briif­fiGroun­din asia­kas­re­kis­te­ri.

4. Rekis­te­rin pitä­mi­sen perus­te, käyt­tö­tar­koi­tus ja tie­to­jen säi­ly­ty­sai­ka

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly perus­tuu kul­loin­kin voi­mas­sao­le­vaan hen­ki­lö­tie­to­lain­sää­dän­töön.

Pää­osin hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly perus­tuu pal­ve­lun käyt­töä kos­ke­vaan sopi­mus­suh­tee­seen Briif­fiGroun­din ja asiak­kaan välil­lä.

Tie­dot säi­ly­te­tään asia­kas­suh­teen jat­ku­mi­sen ajan sekä rekis­te­rin­pi­tä­jän ja asiak­kaan oikeuk­sien ja vel­vol­li­suuk­sien sel­vit­tä­mi­sek­si tar­peel­li­sen ajan tämän jäl­keen. Tyy­pil­li­ses­ti tie­to­jen säi­lyt­tä­mi­nen on tar­peen 5 vuot­ta asia­kas­suh­teen päät­ty­mi­ses­tä.

Briif­fiGround käyt­tää asiak­kai­den tai poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den hen­ki­lö­tie­to­ja seu­raa­viin tar­koi­tuk­siin:

 • Asia­kas­suh­teen jat­ku­vaan hoi­toon ja yllä­pi­toon;
 • Yri­tyk­sen pal­ve­lui­den toteut­ta­mi­seen;
 • Asia­kas­ti­lai­suuk­sien ja ‑tapah­tu­mien var­men­ta­mi­seen;
 • Asia­kas­pal­ve­lun ja lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen;
 • Mark­ki­noin­tiin;
 • Lii­ke­toi­min­nan ana­ly­soin­tiin ja tilas­toin­tiin; sekä mui­hin vas­taa­viin tar­koi­tuk­siin.

Tie­to­ja ei käy­te­tä auto­ma­ti­soi­tuun pää­tök­sen­te­koon.

5. Rekis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Rekis­te­ri voi sisäl­tää seu­raa­via tie­to­ja:

 • Asia­kas­yh­teys­hen­ki­lön perus­tie­dot, kuten nimi, osoi­te, puhe­lin­nu­me­ro, säh­kö­pos­ti;
 • Asia­kas­yri­tyk­sen perus­tie­dot, kuten yri­tyk­sen nimi, osoi­te, Y‑tunnus, yhteys­hen­ki­lön nimi, säh­kö­pos­tio­soi­te, puhe­lin­nu­me­ro;
 • Asia­kas­suh­det­ta kos­ke­vat tie­dot, kuten las­ku­tus­tie­dot, tilaus­tie­dot, asia­kas­pa­laut­teet;
 • Pal­ve­lui­den käyt­töä kos­ke­vat tie­dot, kuten pro­jek­tien työ­ai­ka- ja kuluseu­ran­taan, selai­lu- ja haku­tie­dot sekä vies­tin­nän toteut­ta­mi­seen liit­ty­vät tie­dot, kuten tun­nis­ta­mis­tie­dot;
 • Lupa­tie­dot ja kiel­lot, kuten suo­ra­mark­ki­noin­ti­lu­vat ja ‑kiel­lot;
 • Tapah­tu­ma- ja käyt­tä­jä­ana­lyy­si­tie­dot;
 • Rekis­te­röi­dyn yhtey­de­no­tot asia­kas­pal­ve­luun ja muu rekis­te­röi­dyn kans­sa käy­ty vies­tin­tä;
 • Sekä mah­dol­li­set muut rekis­te­röi­dyn suos­tu­muk­sel­la kerä­tyt tie­dot.

6. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Hen­ki­lö­tie­to­ja kerä­tään useim­mi­ten suo­raan asiak­kaal­ta (kuten www-lomak­keil­la lähe­te­tyis­tä vies­teis­tä, säh­kö­pos­tit­se, puhe­li­mit­se, sosi­aa­li­sen median pal­ve­lu­jen kaut­ta, sopi­muk­sis­ta, asia­kas­ta­paa­mi­sis­ta ja muis­ta vas­taa­vis­ta tilan­teis­ta, jois­sa asia­kas luo­vut­taa tie­to­jaan) tai nii­tä saa­daan Briif­fiGroun­din pal­ve­lui­den käy­tös­tä. Tar­vit­sem­me toi­si­naan lisä­tie­to­ja, jot­ta voim­me pitää tie­dot ajan tasal­la tai var­mis­taa saa­miem­me tie­to­jen oikeel­li­suu­den.

Hen­ki­lö­tie­to­ja kerä­tään Briif­fiGroun­din asiak­kail­ta asia­kas­suh­teen alkaes­sa ja sen aika­na. Tie­to­ja voi­daan kerä­tä ja täy­den­tää asiak­kaan suos­tu­muk­sel­la tai rekis­te­rin­pi­tä­jän vel­vol­li­suuk­sien täyt­tä­mi­sek­si kol­man­sien osa­puol­ten rekis­te­reis­tä. Käy­täm­me asia­kas­tie­to­ja, jot­ta voim­me täyt­tää laki­sää­tei­set ja sopi­mus­ten mukai­set vel­vol­li­suu­tem­me ja jot­ta voim­me antaa pal­ve­lui­ta.

7. Tie­to­jen luo­vu­tus

Briif­fiGround on ulkois­ta­nut osan asia­kas­tie­to­jen käsit­te­lys­tä Admi­nis­ter Oy:lle ja Vis­ma Solu­tions Oy:lle. Ulkois­ta­mi­nen kos­kee las­ku­tuk­seen ja pro­jek­tien työ­ai­ka- ja kuluseu­ran­taan liit­ty­viä asioi­ta.

Admi­nis­ter Oy käsit­te­lee tie­to­ja ainoas­taan talous­asioi­hin liit­ty­vis­sä asiois­sa, kuten kir­jan­pi­to ja las­ku­tus. Tie­to­ja ei käy­te­tä mui­hin tar­koi­tuk­siin eikä luo­vu­te­ta kol­man­sil­le osa­puo­lil­le muu­ten kuin lain vaa­ti­muk­ses­ta. Tie­to­ja ei siir­re­tä Euroo­pan Unio­nin tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­le.

Vis­ma Solu­tions Oy käsit­te­lee tie­to­ja ainoas­taan pro­jek­tien työ­ai­ka- ja kuluseu­ran­taan liit­ty­vis­sä asiois­sa. Tie­to­ja ei käy­te­tä mui­hin tar­koi­tuk­siin eikä luo­vu­te­ta kol­man­sil­le osa­puo­lil­le muu­ten kuin lain vaa­ti­muk­ses­ta. Tie­to­ja ei siir­re­tä Euroo­pan Unio­nin tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­le.

8. Rekis­te­rin suo­jauk­sen peri­aat­teet

Käy­täm­me tar­peel­li­sia tek­ni­siä ja orga­ni­sa­to­ri­sia tie­to­tur­va­kei­no­ja hen­ki­lö­tie­to­jen suo­jaa­mi­sek­si asiat­to­mal­ta pää­syl­tä tie­toi­hin ja vahin­gos­sa tai lait­to­mas­ti tapah­tu­val­ta tie­to­jen hävit­tä­mi­sel­tä, muut­ta­mi­sel­ta, luo­vut­ta­mi­sel­ta, siir­tä­mi­sel­tä taik­ka muul­ta lait­to­mal­ta käsit­te­lyl­tä. Tie­to­tur­vas­ta huo­leh­di­taan jat­ku­val­la peri­aat­teel­la.

Briif­fiGroun­din hen­ki­lös­töl­lä ja sen lukuun toi­mi­vil­la ulko­puo­li­sil­la hen­ki­löil­lä on vai­tio­lo­vel­vol­li­suus liit­tyen kaik­kiin hen­ki­lö­tie­toi­hin. Rekis­te­rien käyt­tö on suo­jat­tu käyt­tä­jä­koh­tai­sin tun­nuk­sin, sala­sa­noin ja käyt­tö­oi­keuk­sin ja tal­len­net­tu­ja tie­to­ja käsi­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti nii­den työn­te­ki­jöi­den toi­mes­ta, joi­den työn­ku­vaan asia kuu­luu.

9. Rekis­te­ri­tie­to­jen tar­kas­tusoi­keus ja tar­kas­tusoi­keu­den toteut­ta­mi­nen

Jokai­sel­la rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus saa­da tar­kas­taa itse­ään kos­ke­vat tie­dot. Tar­kas­tusoi­keus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuo­des­sa (12 kk) toteu­tet­tu­na. Sen, joka halu­aa tar­kas­taa itse­ään kos­ke­vat tie­dot hen­ki­lö­tie­to­lais­sa tar­koi­te­tul­la taval­la, on esi­tet­tä­vä tätä tar­koit­ta­va pyyn­tö rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le oma­kä­ti­ses­ti alle­kir­joi­te­tus­sa tai sitä vas­taa­val­la taval­la var­men­ne­tus­sa asia­kir­jas­sa tai hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti rekis­te­rin­pi­tä­jän luo­na. Rekis­te­rin­pi­tä­jän yhteys­tie­dot ja pal­ve­lua­jat löy­ty­vät tämän selos­teen koh­dis­ta 1 ja 2. Pyyn­töi­hin vas­ta­taan kuu­kau­den kulues­sa pyyn­nön esit­tä­mi­ses­tä.

Nii­den tie­to­jen osal­ta, jot­ka on ulkois­tet­tu Admi­nis­ter Oy:lle toi­mit­taa rekis­te­rin­pi­tä­jä tar­kas­tus­pyyn­nöt yhteys­hen­ki­lön­sä kaut­ta Admi­nis­ter Oy:lle. Tie­to­tur­van var­mis­ta­mi­sek­si pyyn­töi­hin myös vas­ta­taan rekis­te­rin­pi­tä­jän yhteys­hen­ki­lön kaut­ta.

10. Tie­to­jen kor­jaa­mi­nen ja pois­ta­mi­nen rekis­te­ris­tä, muut rekis­te­röi­dyn oikeu­det

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus vaa­tia vir­heel­lis­ten, puut­teel­lis­ten, tar­peet­to­mien taik­ka van­hen­tu­nei­den tie­to­jen­sa kor­jaa­mis­ta tai pois­ta­mis­ta ilmoit­ta­mal­la asias­ta rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le. Asiak­kaan tai asia­kas­yh­teys­hen­ki­lön tie­dot voi­daan pois­taa rekis­te­ris­tä pyyn­nös­tä, mikä­li tie­to­jen säi­lyt­tä­mi­sel­le ei ole lain­sää­dän­nöl­li­siä tai rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeuk­siin ja vel­vol­li­suuk­siin liit­ty­viä estei­tä.

Rekis­te­röi­dyil­lä on lisäk­si muut EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mukai­set oikeu­det kuten hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn rajoit­ta­mi­nen tie­tyis­sä tilan­teis­sa.

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus mm.

 • saa­da läpi­nä­ky­väs­ti tie­toa hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­tä
 • saa­da pää­sy omiin tie­toi­hin
 • tie­to­jen oikai­se­mi­seen
 • tul­la unoh­de­tuk­si, eli tie­to­jen pois­ta­mi­seen
 • siir­tää tie­dot jär­jes­tel­mäs­tä toi­seen
 • rajoit­taa tie­to­jen käsit­te­lyä
 • vas­tus­taa käsit­te­lyä
 • vas­tus­taa auto­ma­ti­soi­tu­ja yksit­täis­pää­tök­siä, pro­fi­loin­ti mukaan luet­tu­na

Rekis­te­rin­pi­tä­jä vas­taa asiak­kaal­le täs­sä koh­das­sa tar­koi­tet­tui­hin tie­dus­te­lui­hin EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­ses­sa sää­de­tys­sä ajas­sa (pää­sään­töi­ses­ti kuu­kau­den kulues­sa).

Jokai­sel­la on oikeus teh­dä kan­te­lu val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le, mikä­li kat­soo, että rekis­te­rin­pi­tä­jä ei ole toi­min­nas­saan nou­dat­ta­nut sovel­tu­vaa tie­to­suo­ja­sään­te­lyä. Yhteys­tie­dot toi­mi­val­tai­sel­le val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le eli tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun toi­mis­toon ovat:

Rata­pi­han­tie 9, 6. krs, 00520 Hel­sin­ki
PL 800, 00521 Hel­sin­ki

Vaih­de: 029 56 66700

Tietosuoja@om.fi

11. Eväs­teet

Briif­fiGround käyt­tää ja kerää sivus­tol­laan eväs­tei­tä ja käyt­tää vas­taa­via tek­nii­koi­ta. Eväs­tei­den ja mui­den vas­taa­vien tek­nii­koi­den käy­tön tar­koi­tuk­se­na on ana­ly­soi­da ja kehit­tää pal­ve­lu­jam­me, jot­ta pys­tym­me pal­ve­le­maan asiak­kai­tam­me entis­tä parem­min. Voit pois­taa eväs­tei­den käy­tön selai­me­si ase­tuk­sis­ta. Mikä­li haluat lisä­tie­toa eväs­teis­tä, voit­te olla yhtey­des­sä tie­to­suo­ja-asiois­ta vas­taa­vaan hen­ki­löön (yhteys­tie­dot yllä).

Tämä kuvaus on päi­vi­tet­ty vii­mek­si 3.10.2023