Meis­tä

Innos­tuk­ses­ta aja­tuk­seen

Briif­fiGround on luo­va mai­nos- ja vies­tin­tä­toi­mis­to, jota ohjaa halu onnis­tua yhdes­sä. Uskom­me sii­hen, että vai­kut­ta­va brän­di ei syn­ny isol­la äänel­lä vaan aja­tuk­sel­la.

Mei­tä yhdis­tää vah­van ammat­ti­tai­tom­me lisäk­si tai­to pal­vel­la, kuun­nel­la ja ymmär­tää asiak­kai­dem­me tar­pei­ta. Tun­nis­tam­me olen­nai­set asiat ja hyö­dyn­näm­me osaa­mis­tam­me asiak­kaan par­haak­si. Osaam­me ottaa huo­mioon myös yhteis­kun­nas­sa tapah­tu­vat muu­tok­set.

Kehu­ja olem­me saa­neet eri­tyi­ses­ti stra­te­gi­ses­ta näke­myk­ses­täm­me ja luo­vas­ta ongel­man­rat­kai­su­ky­vys­täm­me. Mei­tä kuvas­taa hyvin myös se, että menes­tym­me yhdes­sä asiak­kai­dem­me kans­sa, toi­siam­me innos­taen.

Olem­me ryh­mä innos­tu­nei­ta ammat­ti­lai­sia, joil­la on tai­toa, roh­keut­ta ja sydän­tä. Nämä yhdis­täen syn­tyy mei­dän mie­les­täm­me menes­tys.

Ymmär­rys Näke­mys Luo­vat
Rat­kai­sut
Vai­ku­tus

Tapam­me toi­mia läh­tee ymmär­ryk­ses­tä

Tapam­me toi­mia perus­tuu yhtei­seen ymmär­ryk­seen sii­tä, mik­si ja mihin olem­me vai­kut­ta­mas­sa. Vas­ta sen jäl­keen meil­lä voi olla näke­mys ja stra­te­gia toi­men­pi­teis­tä, jot­ta saam­me aikaan halu­tun muu­tok­sen. Luo­vat rat­kai­sum­me vie­vät halut­tuun pää­mää­rään. Panos­tam­me myös työm­me vai­ku­tuk­sen mit­taa­mi­seen ja ana­ly­soin­tiin.

Ota yhteyt­tä

Työm­me

Kat­so esi­merk­ke­jä oival­luk­sis­tam­me. Ja kysy lisää, ker­rom­me mie­lel­läm­me!

Tutus­tu täs­tä

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme