Uutinen

Briif­fi ja Ground otta­vat käyt­töön yhtei­sen brän­din

Mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä­toi­mis­to Briif­fi ja vies­tin­tä­toi­mis­to Ground otta­vat käyt­töön yhtei­sen brän­din kol­men yhteis­työ­vuo­den jäl­keen. Tavoit­tee­na on tar­jo­ta jat­kos­sa asiak­kail­le entis­tä hel­pom­min brändi‑, markkinointi‑, vies­tin­tä- ja vas­tuul­li­suus­pal­ve­lut saman katon alta. 

Yhteis­työ­tä on teh­ty jo vuo­des­ta 2019, jol­loin Briif­fi osti Groun­din. Nyt on tul­lut aika ottaa yhdis­ty­mi­sen vii­mei­nen­kin askel ja jat­kos­sa toi­mis­to tun­ne­taan nimel­lä vies­tin­tä- ja mai­nos­toi­mis­to Briif­fiGround. 

Yhdis­ty­mi­nen on enna­koin­tia nopeas­ti muut­tu­vaan toi­min­taym­pä­ris­töön. Mark­ki­noin­nin ja vies­tin­nän yhteis­työ on jo alal­la arki­päi­vää, mut­ta Briif­fiGround halu­aa terä­vöit­tää vas­tuul­li­sen kas­vun kär­keä. 

– Vas­tuul­li­suu­den ja yhteis­kun­nal­li­sen ymmär­ryk­sen mer­ki­tys on koros­tu­nut kai­kis­sa asiak­kuuk­sis­sam­me – myös niis­sä, jois­sa on läh­det­ty hake­maan puh­taas­ti kau­pal­lis­ta kas­vua. Näem­me, että nyky­päi­vän lii­ke­toi­min­nas­sa kas­vu ja vas­tuul­li­suus kul­ke­vat vah­vas­ti käsi kädes­sä ja jopa edel­lyt­tä­vät toi­si­aan. Autam­me asiak­kai­tam­me ymmär­tä­mään vas­tuul­li­suu­den osa­na kas­vua ja vah­van brän­din raken­ta­mis­ta, sanoo Briif­fiGroun­din toi­mi­tus­joh­ta­ja Jon­ne Sai­vo­sal­mi

Vuo­des­ta 1984 toi­mi­neel­la Briif­fil­lä on pit­kä koke­mus brän­din raken­ta­mi­ses­ta ja kau­pal­li­suu­des­ta. Ground on eri­kois­tu­nut stra­te­gi­seen vies­tin­tään, yhteis­kun­nal­li­siin tee­moi­hin ja vas­tuul­li­suus­vies­tin­tään. Nämä vah­vuusa­lu­eet yhdis­tä­mäl­lä Briif­fiGroun­dil­la on tar­jo­ta koko­nais­val­tais­ta osaa­mis­ta mai­non­taan, vies­tin­tään ja mai­neen­hal­lin­taan. 

Eri­lai­sen osaa­mi­sen kokoa­mi­nen saman katon alle hel­pot­taa eri­tyi­ses­ti asia­kas­ta.  

– On pal­jon kus­tan­nus- ja resurs­si­te­hok­kaam­paa, kun tar­vit­ta­van osaa­mi­sen, ymmär­ryk­sen ja toteu­tuk­sen saa yhdel­tä kump­pa­nil­ta. Täl­löin ei syn­ny pääl­lek­käi­syyk­siä ja mai­neen raken­ta­mi­nen on yhden­mu­kai­sem­paa, Sai­vo­sal­mi las­kee. 

Briif­fiGroun­din toi­mi­tus­joh­ta­ja­na jat­kaa Jon­ne Sai­vo­sal­mi. Luo­va­na joh­ta­ja­na jat­kaa Johan­nes Norr­man ja stra­te­gia­joh­ta­ja­na aloit­taa Päi­vi Saa­ri­nen, joka oli aiem­min Groun­din lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja. He kaik­ki ovat myös Briif­fiGroun­din osak­kai­ta. Briif­fiGroun­din osak­kai­na jat­ka­vat edel­leen myös Briif­fi Oy:n perus­ta­jan Pent­ti Anti­kai­sen per­heen­jä­se­net. 

Briiif­fiGround työl­lis­tää yhteen­sä 26 mark­ki­noin­nin, vies­tin­nän ja vas­tuul­li­suu­den ammat­ti­lais­ta. Lii­ke­vaih­to on noin 2,6 mil­joo­naa euroa. Yri­tyk­sel­lä on toi­mi­pis­teet Hel­sin­gis­sä ja Turus­sa. Asiak­kai­ta ovat mm. Finn­HEMS, Hel­sin­gin Myl­ly, Jalos­ta­ja, Peab, Poh­jo­lan Voi­ma, Moto­net, Finn­se­ment­ti ja Val­met Auto­mo­ti­ve. 

Vastaavia artikkeleita

Uutinen

Briif­fiGround raken­si Var­si­nais-Suo­men hyvin­voin­tia­lu­een brän­di-iden­ti­tee­tin ja visu­aa­li­sen ilmeen

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme