Caset

Apo­ba­se-mai­non­ta

Värik­kään mai­non­nan tehos­ta on myös mus­taa val­koi­sel­la 

Briif­fiGround uudis­ti aptee­keis­ta tutun Apo­ba­se-perus­voi­de­sar­jan mai­non­nan ilmeen. Pak­kaus­ten värik­kyy­des­tä ins­pi­raa­tion­sa otta­nut iloi­nen kam­pan­ja näkyi syk­syn 2021 aika­na niin aika­kaus­leh­dis­sä, somes­sa kuin ulko­mai­non­nas­sa­kin. Ja mikä paras­ta, Anna-leh­den luki­ja­tut­ki­muk­sen mukaan Apo­ba­sen mai­non­ta myös toi­mii kuin ras­vat­tu! 

“Mikä on iho­si lem­pi­vä­ri?” ‑kam­pan­jan tavoit­tee­na oli teh­dä tutuk­si väri­käs­tä Apo­ba­se-tuo­te­per­het­tä ja hel­pot­taa pak­kaus­ten löy­tä­mis­tä aptee­kin hyl­lys­tä. Koko per­heen ihon päi­vit­täi­seen kos­teut­ta­mi­seen ja puh­dis­ta­mi­seen sopi­vat tuot­teet ovat kuin lem­pi­vä­rit – jokai­sel­le löy­tyy oman­sa. 

Iloa ja väriä hyvän­tuu­li­sel­le brän­dil­le 

“Aloi­tim­me mai­nos­toi­mis­to Briif­fiGroun­dinn kans­sa kesäl­lä 2021 Apo­ba­se-tuo­te­per­heen ilmeen kir­kas­ta­mi­sen ja nyky­ai­kais­ta­mi­sen”, ker­too Mar­ke­ting Mana­ger Maria Vul­li Karo Phar­mal­ta. “Ja mitä vie­lä – koko brän­di sai upeal­la visu­aa­li­sel­la ja ammat­ti­tai­toi­sel­la toteu­tuk­sel­la ilon ja värit sil­lä samal­la het­kel­lä!” 

“Briif­fiGroun­din kans­sa toi­mi­mi­nen on kai­ken lisäk­si sau­ma­ton­ta. Hom­mat hoi­de­taan van­kal­la ammat­ti­tai­dol­la, eikä epäi­lys­tä­kään, ettei­vät­kö sovi­tut pro­jek­tit ole pöy­däl­lä kor­kea­laa­tui­si­na ja aina aika­tau­lus­sa”, Vul­li ker­too tyy­ty­väi­se­nä. 

“Mikä paras­ta, Briif­fiGroun­din jen­gin kans­sa ei myös­kään hymy hyy­dy. Työs­ken­te­ly on yhtä hyvän­tuu­lis­ta ja haus­kaa kuin mil­tä Apo­ba­sen kulut­ta­jail­me näyt­tää!” 

Lähes 90 % koki mai­nok­sen omak­seen

Myös kulut­ta­jat ovat huo­man­neet iloi­sen ilmeen. Ota­va­me­dian jul­kai­se­mas­sa Anna-leh­des­sä Apo­ba­se roh­musi huip­pu­pa­lau­tet­ta. Toi­mi­vuus­pis­teet oli­vat sel­keäs­ti yli toi­mia­lan kes­kiar­von, samoin kuin tutus­tu­mis- ja osto­kiin­nos­tus­ta mit­taa­vat luvut. Perä­ti 88 % Anna-leh­den luki­jois­ta piti mai­nos­ta itsel­leen tar­koi­tet­tu­na ja 82 % koki sen lisän­neen osto­kiin­nos­tus­ta tuo­tet­ta koh­taan. Tut­ki­muk­sen vas­taa­ji­na oli­vat 15–74-vuotiaat nai­set ja sen toteut­ti Digi­ta­list loka­kuus­sa 2021.

Karo Phar­ma haas­ta­ja­na vauh­tiin

Apo­ba­se siir­tyi aiem­min tänä vuon­na Karo Phar­man vali­koi­miin. Laa­duk­kai­den perus­voi­tei­den lisäk­si Karo Phar­ma tar­jo­aa moni­puo­li­sen vali­koi­man alku­pe­räi­siä ja luo­tet­tu­ja brän­de­jä päi­vit­täi­seen ter­vey­den­hoi­toon sekä sai­rauk­sien ehkäi­se­mi­seen. Yhteis­työ Briif­fin kans­sa pitää jat­kos­sa sisäl­lään Apo­ba­sen ohel­la myös Decu­bal- ja Loco­ba­se-tuo­te­sar­jo­jen mai­non­nan.

Briif­fiGroun­din jen­gin kans­sa ei hymy hyy­dy.
— Maria Vul­li, Brand Mana­ger, Karo Phar­ma Oy

Tätä teim­me

Mai­non­nan uusi kon­sep­ti / Uudel­leen­lan­see­raus / Printti‑, digi- ja some­ma­te­ri­aa­lit kam­pan­jaan

Lisää töitämme

Brändi

Meyer Turun vies­tin­tä- ja mai­nos­toi­mis­to­kump­pa­nuus

Lue lisää
Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme