Caset

Meyer Turun vies­tin­tä- ja mai­nos­toi­mis­to­kump­pa­nuus

Lisää tuul­ta pur­jei­siin jat­ku­val­la yhteis­työl­lä

Meri­teol­li­suu­den huip­puo­saa­ja Meyer Tur­ku halusi päi­vit­tää mie­li­ku­vaan­sa yri­tyk­se­nä ja työ­nan­ta­ja­na. Tuek­seen Meyer Tur­ku etsi idea­ri­kas­ta ja näke­myk­sel­lis­tä kump­pa­nia tii­vii­seen yhteis­työ­hön. Täs­sä vai­hees­sa Briif­fiGround astui lai­vaan.

Meyer Tur­ku raken­taa maa­il­man edis­tyk­sel­li­sim­piä ris­tei­ly­aluk­sia ja kirit­tää koko lai­van­ra­ken­nusa­laa eteen­päin uusil­la tek­no­lo­gi­sil­la rat­kai­suil­laan. Telak­ka on pai­kal­li­ses­ti, alu­eel­li­ses­ti sekä val­ta­kun­nal­li­ses­ti tär­keä talou­del­li­nen toi­mi­ja ja työl­lis­tä­jä.

Yri­tys- ja työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van­sa päi­vit­tä­mi­sel­le oli tar­vet­ta: Huip­pu­tek­no­lo­gia, maa­il­man­luo­kan suun­nit­te­luo­saa­mi­nen ja tule­vai­suu­den rat­kai­sut ovat tela­kan arkea, mut­ta suu­ren ylei­sön aja­tuk­sis­sa telak­ka lii­te­tään pit­käl­ti perin­tei­seen ras­kaa­seen teol­li­suu­teen. Mie­li­ku­vien päi­vit­tä­mi­nen nyky­to­del­li­suut­ta vas­taa­vik­si on tär­ke­ää, kos­ka kil­pai­lu alan osaa­jis­ta käy kuu­ma­na. Me tar­tuim­me haas­ta­vaan mut­ta ins­pi­roi­vaan teh­tä­vään.

Yhteis­työ on läh­te­nyt käyn­tiin moni­puo­li­ses­ti ja suju­vas­ti. Olem­me saa­neet etsi­määm­me tukea niin kat­to­ta­son suun­nit­te­luun kuin päi­vit­täi­seen käy­tän­nön teke­mi­seen­kin.

Anna Haka­la, vies­tin­tä­pääl­lik­kö

Alkuun brän­di­työl­lä ja kesä­rek­ry­kam­pan­jal­la

Terä­vyyt­tä vies­ti­kär­kiin läh­det­tiin hake­maan brän­di­työs­tä. Yhtei­sen työ­pa­jan poh­jal­ta mää­rit­te­lim­me uudis­tuk­sia brän­di-iden­ti­tee­tin, vies­tin­nän ja visu­aa­li­suu­den ele­ment­tei­hin sekä Meyer Turun yri­tys- että työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaan. Yhteis­työ jat­kuu tii­vii­nä kump­pa­nuu­te­na, kun brän­di­työs­sä mää­ri­tel­lyt suun­ta­vii­vat vie­dään käy­tän­töön. Suun­nit­te­lu­työn lisäk­si Meyer Turun ja Briif­fiGroun­din yhteis­työ sai vauh­dik­kaan läh­dön onnis­tu­nees­ta kesä­rek­ry­kam­pan­jas­ta, kat­so video alta!

Tar­vit­set­te­ko te vies­tin­nän kump­pa­nia tai teho­kas­ta mai­nos­toi­mis­toa? Älä epä­röi ottaa yhteyt­tä, niin lai­te­taan asiat kun­toon yhdes­sä!

Tätä teim­me

Brän­di­työ / Vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma / Kesä­rek­ry­kam­pan­ja / Vies­tin­nän jat­ku­va kump­pa­nuus

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme