Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Erot­tu­val­la B2B-kam­pan­jal­la lisää huo­mio­ta ja lii­de­jä

Alma Median kon­ser­niy­ri­tys Suo­men Tun­nis­te­tie­to on rahan­pe­su­lain ja sovel­lus­ke­hi­tyk­sen asian­tun­ti­joi­den muo­dos­ta­ma yri­tys, joka tuot­taa auto­ma­ti­soi­tua pal­ve­lua KYC- (Know Your Cus­to­mer) ja AML (Anti-Money Laun­de­ring) ‑toi­min­to­jen tehok­kaa­seen hoi­ta­mi­seen. Kysei­nen DOKS®-palvelu tar­jo­aa moder­nin rat­kai­sun rahan­pe­su­lain vel­voit­tei­den hoi­toon, pako­te­seu­lon­taan sekä compliance-teh­tä­vien suo­rit­ta­mi­seen. Pal­ve­lua halut­tiin läh­teä mark­ki­noi­maan pysäyt­tä­väl­lä ja brän­din mukai­sel­la mai­non­nal­la.

DOKS®illa on jo nyt tuhan­sia tyy­ty­väi­siä käyt­tä­jiä. Pal­ve­lu sovel­tuu erin­omai­ses­ti kai­kil­le rahan­pe­su­lain tar­koit­ta­mil­le ilmoi­tus­vel­vol­li­sil­le, kuten lakia­siain­pal­ve­lui­den tar­joa­jil­le, tili­toi­mis­toil­le, kiin­teis­tö­vä­li­tys- sekä sijoi­tus- ja rahoi­tusa­lan yri­tyk­sil­le. Tämän lisäk­si myös monet muut orga­ni­saa­tiot yli toi­mia­la­ra­jo­jen voi­vat hyö­dyn­tää DOK­Sia. Ukrai­nan sodan takia pako­te­seu­lon­ta- ja AML-asiat ovat nyt eri­tyi­sen ajan­koh­tai­sia.

Olem­me erit­täin tyy­ty­väi­siä yhteis­työs­tä Briif­fiGroun­din kans­sa. Mas­sas­ta erot­tu­va kam­pan­ja herät­tää var­mas­ti huo­mio­ta.

Maria Muu­ri­nen, Avai­n­asia­kas­pääl­lik­kö

Kos­ka osa Suo­men Tun­nis­te­tie­don poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta hoi­taa tun­nis­ta­mis­vel­voit­teen­sa yhä vaja­vai­ses­ti tai koh­tuul­li­sin työ­läin ana­lo­gi­sin kei­noin, tila­si yri­tys erot­tu­van ja luot­ta­mus­ta herät­tä­vän B2B-mai­nos­kam­pan­jan Briif­fiGroun­dil­ta. Kam­pan­ja­ma­te­ri­aa­lei­hin tör­mää tal­vel­la Kaup­pa­leh­den lisäk­si myös muis­sa Alma Median kana­vis­sa niin digis­sä kuin prin­tis­sä­kin.

Tutus­tu DOKS®iin verk­ko­si­vuil­la: doks.fi

Kai­paat­te­ko pysäyt­tä­vää ja tulok­sel­lis­ta mai­non­taa? Ota yhteyt­tä niin raken­ne­taan yhdes­sä kon­sep­ti joka tuo tulok­sia!

Tätä teim­me

Mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän stra­te­gia / B2B-kam­pan­ja / Digi­mai­non­ta ja mate­ri­aa­lit
Print­ti­mai­non­ta

Lisää töitämme

Brändi

Meyer Turun vies­tin­tä- ja mai­nos­toi­mis­to­kump­pa­nuus

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme