Caset

Bar Edi­son ‑brän­di­kon­sep­ti

Briif­fin hap­py hour Bar Edi­so­nis­sa

Briif­fi valit­tiin kil­pai­lu­tuk­ses­sa teke­mään Turun Osuus­kau­pan Bar Edi­so­nil­le koko­nais­val­tai­sen brän­di­vies­tin­nän uudis­tuk­sen. Tavoit­tee­na oli ravis­tel­la sei­sah­tu­nut­ta brän­diä ja luo­da baa­ris­ta ajat­to­man tren­di­käs paik­ka niin päi­vä- kuin ilta­kä­vi­jöil­le.

Bar Edi­son oli laa­jan asia­kas­ryh­män kan­ta­paik­ka ava­tes­saan oven­sa vuon­na 2005. Vuo­sien saa­tos­sa nur­kat kui­ten­kin kului­vat ja väki hil­jal­leen vähe­ni. Rei­lun kym­me­nen vuo­den jäl­keen oli hyvä het­ki kir­kas­taa baa­rin brän­diä.

Bar Edi­so­nis­sa asiak­kai­den viih­ty­vyy­des­tä pide­tään huol­ta rau­tai­sel­la ammat­ti­tai­dol­la ja pal­ve­lua­sen­teel­la. Tar­joi­lu ulot­tuu pöy­tiin asti ja kävi­jöi­den toi­vei­ta kuun­nel­laan. Erin­omai­sen pal­ve­lun ympä­ril­le oli hyvä läh­teä raken­ta­maan uudis­tu­vaa brän­diä.

Sopi­vas­ti rosoi­nen – Kirk­kaas­ti viih­tyi­säm­pi

Bar Edi­son sai uudis­te­tun logon, joka on sekä ren­to että rou­hean tren­di­käs. Logos­ta suun­niteltiin useam­pi mal­li, jot­ka ovat visu­aa­li­ses­ti samaa per­het­tä. Res­pon­sii­vi­nen logo mukau­tuu moni­nai­siin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin. Esi­mer­kik­si lam­pun polt­ti­mon muo­toa mukai­le­vas­ta logos­ta on teh­ty valo­mai­nos, joka toi­mii baa­rin sisu­tuk­ses­sa upea­na kat­seen­van­git­si­ja­na.

Brän­di­uu­dis­tus­työ koot­tiin yksiin kan­siin. Bar Edi­so­nin brand­book sisäl­tää brän­din tavoi­te­mie­li­ku­van, veto­voi­ma­te­ki­jät, infon uudel­le työn­te­ki­jäl­le sekä laa­jan brän­dioh­jeis­tuk­sen visu­aa­li­suu­des­ta kie­len­käyt­töön asti.

Brän­di­uu­dis­tuk­sel­la saa­vu­tet­tiin ase­te­tut tavoit­teet kii­tet­tä­väs­ti. Bar Edi­so­nin myyn­ti kehit­tyi odo­tuk­sia­kin parem­min ja uudet kävi­jät löy­si­vät tien­sä ren­non tren­dik­kää­seen ”toi­seen olo­huo­nee­seen”.

Yhteis­työ Briif­fin kans­sa sujui vai­vat­to­mas­ti ja tulee jat­ku­maan tulevai­suudessakin. Luo­va rat­kai­su vas­ta­si tar­pei­tam­me ja ammat­ti­mai­nen ote pro­ses­sin eri vai­heis­sa vei pro­jek­tin maa­liin onnis­tu­nees­ti.
— TOK:n ryh­mä­pääl­lik­kö Ans­si Täh­ti­nen

Tätä teim­me

Brän­di-iden­ti­teet­ti / Logo ja visu­aa­li­suus / Brand book ja ohjeis­tus hen­ki­lö­kun­nal­le

Lisää töitämme

Brändi

Meyer Turun vies­tin­tä- ja mai­nos­toi­mis­to­kump­pa­nuus

Lue lisää
Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme