Caset

Myl­lä­rin pak­kausuu­dis­tus

Eväät mauk­kaa­seen elin­tar­vi­ke­pak­kauk­seen

Hel­sin­gin Myl­ly uudis­ti kaik­ki Myl­lä­rin-tuo­te­pak­kauk­sen­sa syk­syn 2020 ja kevään 2021 välil­lä. Uudis­tuk­sen tavoit­tee­na oli erot­tua entis­tä parem­min kil­pai­li­jois­ta ja saa­da tuot­teet sujah­ta­maan kau­pas­sa kulut­ta­jan ostos­ko­riin. Onnis­tu­mi­ses­ta ker­too asia­kas­pa­laut­teen lisäk­si myös hui­ma nousu Brän­dien arvos­tus ‑tut­ki­muk­ses­sa!

Uudis­tus laa­je­ni posi­tii­vi­sen palaut­teen myö­tä

Ensim­mäi­set mus­tat pak­kauk­set toteu­tet­tiin Myl­lä­rin Kau­ra Ate­ria-ainek­sil­le. Sel­keä ja kil­pai­li­jois­ta erot­tu­va väri pää­tet­tiin sekä kau­pal­ta että lop­pua­siak­kail­ta saa­dun posi­tii­vi­sen palaut­teen sii­vit­tä­mä­nä tuo­da myös jau­ho- ja hiu­ta­le­pak­kauk­siin. Pro­jek­ti oli Briif­fin tii­mil­le mit­ta­va urak­ka niin suun­nit­te­lun kuin tuo­tan­non­kin kan­nal­ta – pak­kausai­neis­to­ja teh­tiin yhteen­sä noin 60 eri­lais­ta.

“Halusim­me uudis­tua ja etsiä uut­ta kil­pai­lue­tua mark­ki­noil­la perin­tei­ses­ti val­lit­se­vaan tilan­tee­seen kui­va­ta­va­ra­hyl­lys­sä”, tote­aa Hel­sin­gin Myl­lyn kau­pal­li­nen joh­ta­ja Jark­ko Tuo­mo­la. “Mus­ta ja tren­di­käs pak­kaus oli tie­tys­ti myös ris­ki. Näim­me kui­ten­kin hyvä­nä, että pak­kaus jakaa mie­li­pi­tei­tä.
Yleen­sä, kun jokin aihe aiheut­taa kes­kus­te­lua, ollaan oikeil­la jäl­jil­lä.”

Oikeil­la jäl­jil­lä Myl­lä­rin oli myös Talous­tut­ki­mus Oy:n toteut­ta­mas­sa Brän­dien arvos­tus ‑tut­ki­muk­ses­sa, jos­sa oli vuon­na 2021 muka­na 590 brän­diä. Myl­lä­rin teki hui­kean nousun sijal­ta 86 sijal­le 39 ja oli arvos­tus­taan eni­ten nos­ta­nei­den nel­jän par­haan yri­tyk­sen jou­kos­sa.

Hyvä suun­nit­te­li­ja osaa kat­soa pak­kaus­ta osta­jan näkö­kul­mas­ta

Vii­me vuo­si­na elin­tar­vi­ke­pak­kauk­sis­sa ole­van infor­maa­tion mää­rä on lisään­ty­nyt, mikä tuo omat lisä­haas­teen­sa suun­nit­te­lul­le. Pel­kän tuo­te­ni­men ja pak­kaus­koon lisäk­si esi­mer­kik­si käyt­tö­ta­pa, raa­ka-ainei­den alku­pe­rä, kalo­ri­mää­rä, tuo­tan­non hii­li­neut­raa­lius sekä pak­kaus­ma­te­ri­aa­li ovat asioi­ta, joi­ta halu­taan usein nos­taa esil­le. Kaik­kea ei kui­ten­kaan kan­na­ta yrit­tää mah­dut­taa pak­kauk­seen etu­puo­lel­le, vaan on yhdes­sä asiak­kaan kans­sa tun­nis­tet­ta­va poten­ti­aa­li­sen osta­jan kan­nal­ta kes­kei­sim­mät argu­men­tit ja pyrit­tä­vä visua­li­soi­maan ne mah­dol­li­sim­man sel­ke­ään muo­toon.

Laa­du­kas pai­no­jäl­ki ja pak­kaus­ma­te­ri­aa­li lisää­vät hou­kut­te­le­vuut­ta

Suun­nit­te­lun näkö­kul­mas­ta myös pak­kauk­sen tek­ni­nen toteu­tus on tär­keäs­sä roo­lis­sa. Myl­lä­rin uudis­tet­tui­hin pak­kauk­siin on haet­tu voi­mak­kai­ta, sel­kei­tä väri­lin­jo­ja, jot­ka nouse­vat hyvin esiin mus­tas­ta poh­ja­vä­ris­tä. Myös mate­ri­aa­lin valin­nal­la on mer­ki­tys­tä. Esi­mer­kik­si lii­an muo­vi­sen näköi­nen pak­kaus ei täl­lä het­kel­lä herä­tä kulut­ta­jas­sa posi­tii­vi­sia mie­li­ku­via. Toi­mi­va pak­kaus on sel­keä, tun­nis­tet­ta­va ja hou­kut­te­le­va, unoh­ta­mat­ta annos­ku­vien aitoa her­kul­li­suut­ta.

Tuo­te­ka­te­go­riat värien myö­tä yhte­näi­sem­mik­si

Hel­sin­gin Myl­lyn pak­kausuu­dis­tuk­seen liit­tyi myös tar­ve sel­keyt­tää Myl­lä­rin-tuo­te­per­heen ilmet­tä kaik­ki kate­go­riat huo­mioi­den. Mus­tien pak­kaus­ten lisäk­si kau­pas­ta löy­tyy nyt val­koi­sia (aamiais- ja väli­pa­la­tuot­teet) sekä värik­käi­tä (her­kut­te­lu­tuot­teet) pak­kauk­sia. Samal­la myös glu­tee­nit­to­mien tuot­tei­den ilme uudis­tui, ja enti­sen lilan sijaan pak­kaus­ten pää­vä­ri­nä on rai­kas val­koi­nen lilan jää­tyä tehos­te­vä­rik­si.

Näim­me hyvä­nä, että pak­kaus jakaa mie­li­pi­tei­tä. Kun jokin aihe aiheut­taa kes­kus­te­lua, ollaan oikeil­la jäl­jil­lä.
— Jark­ko Tuo­mo­la, Kau­pal­li­nen joh­ta­ja, Hel­sin­gin Myl­ly Oy

Lisää töitämme

Brändi

Meyer Turun vies­tin­tä- ja mai­nos­toi­mis­to­kump­pa­nuus

Lue lisää
Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme