Caset

Oilo­nin brän­di­uu­dis­tus

Oilo­nin tuot­teil­la edis­te­tään ener­gia­siir­ty­mää

Mata­la­pääs­töi­sen pol­tin­tek­no­lo­gian lisäk­si Oilo­nin vali­koi­miin kuu­luu edis­tyk­sel­lis­tä läm­pö­pump­pu­tek­no­lo­gi­aa. Järei­den läm­pö­pump­pu­jen ansios­ta esi­mer­kik­si voi­ma­lai­tok­sis­sa ja tuo­tan­to­lai­tok­sis­sa voi­daan hyö­dyn­tää huk­ka­läm­mön kal­tai­sia ener­gia­läh­tei­tä ja omal­ta osal­taan ehkäis­tä maa­pal­lon läm­pe­ne­mis­tä sekä ilmas­ton­muu­tos­ta.

Nopeas­ti muut­tu­neen tar­jon­tan­sa takia Oilon halusi uudis­taa brän­di­stra­te­gian­sa. Briif­fiGround uudis­ti yhteis­työs­sä Oilo­nin oman vies­tin­tä­osas­ton kans­sa koko yri­tysbrän­din alkaen ydin­vies­teis­tä ja ulot­tuen visu­aa­li­suu­teen. Esi­mer­kik­si iko­ni­sen Oilon-logon punai­nen liek­ki vaih­tui vih­re­ään leh­teen. Brän­di­uu­dis­tus doku­men­toi­tiin Oilon brand­boo­kiin, mikä jat­kos­sa ohjaa ja yhden­mu­kais­taa yri­tyk­sen vies­tin­tää.

Kos­ka Oilon toi­mii ja mark­ki­noi tuot­tei­taan vähin­tään nel­jäl­lä man­te­reel­la, yri­tys halusi läh­teä edis­tä­mään mai­net­taan ja myyn­ti­ään kan­sain­vä­li­sel­lä digi­mark­ki­noin­nil­la. Briif­fiGround suun­nit­te­li Oilo­nin ensim­mäi­sen digi­mark­ki­noin­nin stra­te­gian. Myös ope­ra­tii­vi­nen digi­mark­ki­noin­ti aloi­tet­tiin Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa, Tans­kas­sa, Kes­ki-Euroo­pas­sa ja Yhdys­val­lois­sa. Vuo­den 2022 aika­na Oilon Grou­pin lii­ke­vaih­to kas­voi lähes vii­den­nek­sel­lä.

Tutus­tu Oilo­niin verk­ko­si­vuil­la: oilon.fi

Tätä teim­me

Brän­di­stra­te­gia / brän­di­uu­dis­tus / slo­gan / bran­di­kä­si­kir­ja / his­si­pu­he / visu­aa­li­nen ilme / digi­mark­ki­noin­ti / digi­mark­ki­noin­nin stra­te­gia

Lisää töitämme

Brändi

Meyer Turun vies­tin­tä- ja mai­nos­toi­mis­to­kump­pa­nuus

Lue lisää
Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme