Caset

Rii­tan Her­kun tv- ja video­mai­non­ta

Rii­tan Her­kun kam­pan­ja tavoit­ti koh­de­ryh­män ja toi her­kul­li­suut­ta arjen kes­kel­le

Rii­tan Her­kun kam­pan­jan tavoit­tee­na oli brän­din tun­net­tuu­den nos­ta­mi­nen päi­vit­täis­ta­va­raos­tois­ta vas­taa­vien kes­kuu­des­sa. Kam­pan­ja kur­kis­ti kai­kil­le tut­tui­hin tilan­tei­siin mm. remon­tin kes­kel­lä, bus­si­py­sä­kil­lä ja telt­ta­ret­kel­lä, jois­sa Rii­tan val­miit tuot­teet tar­joa­vat nopean hel­po­tuk­sen arkeen.

Poh­jan­maal­ta pon­nis­ta­va pit­kän lin­jan per­hey­ri­tys Rii­tan Herk­ku on moni­puo­li­nen ja pal­ve­le­va ruo­ka-alan monio­saa­ja. Yri­tyk­sen vali­koi­mis­ta löy­tyy juus­to­ja, mehu­ja, keit­to­ja, kak­ku­ja ja jäl­ki­ruo­kia, unoh­ta­mat­ta koko kan­san suo­si­kik­si nous­sei­ta Met­ri- ja Sent­ti­pizzo­ja.

Elä­mäs­sä pitää olla herk­kua

Rii­tan Her­kun pit­kä yhteis­työ Briif­fiGroun­din kans­sa sai jat­koa, kun vuo­del­le 2022 läh­det­tiin miet­ti­mään uut­ta mai­non­nan kon­sep­tia. Miten raken­taa koti­mai­sel­le brän­dil­le tun­net­tuut­ta ja tuo­da samal­la esiin laa­duk­kai­ta tuot­tei­ta?

Mai­non­nan lupaus lei­vot­tiin herk­ku-käsit­teen moni­mer­ki­tyk­sel­li­syy­den ympä­ril­le. Arki ei aina ole herk­kua – mut­ta onnek­si Rii­tan Herk­ku on. Pien­ten fil­mien pie­nis­sä tari­nois­sa kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le tutut tilan­teet mais­tu­vat tyr­nil­tä, räis­kä­leil­tä ja mus­tik­ka­kei­tol­ta. Eli juu­ri sel­lai­sel­ta kuin kuu­luu­kin.

Laa­duk­kaat tuot­teet esiin haus­kal­la toteu­tuk­sel­la

Kam­pan­jan kes­kei­se­nä väli­nee­nä oli­vat fil­mit, joi­ta ajet­tiin line­aa­ri­ses­sa TV:ssä AVA:lla ja MTV3:lla sekä digi­ka­na­vis­sa. Resep­ti toi­mi kuten Rii­tan Her­kun resep­teil­lä on tapa­na toi­mia. Tavoi­tim­me parin kuu­kau­den kam­pan­ja-aika­na Metan, MTV:n sekä Googlen ban­ne­ri­ver­kos­ton ja You­Tu­ben kana­vis­sa lähes 900 000 kulut­ta­jaa koh­de­ryh­mäs­tä nel­jäl­lä eri mai­nok­sel­la. Face­boo­kin, Ins­ta­gra­min ja You­Tu­ben kaut­ta tavoi­tet­tiin koh­de­ryh­mä kes­ki­mää­rin 5 ker­taa eri mai­nos­ver­sioil­la. Hyvän koh­den­nuk­sen ansios­ta mai­nos­ten näyt­tö­ker­to­jen hin­nat pysyi­vät mal­til­li­si­na. Kat­so kaik­ki videot You­tu­be-kana­val­tam­me.

Tätä teim­me

Nel­jän fil­miä / Esi­tuo­tan­to ja kuvauk­set / Media­suun­nit­te­lu

Lisää töitämme

Brändi

Meyer Turun vies­tin­tä- ja mai­nos­toi­mis­to­kump­pa­nuus

Lue lisää
Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme