Caset

Rudus vas­tuul­li­suus­kat­saus

Rudus on Suo­men joh­ta­va kivi­poh­jai­sia raken­nus­ma­te­ri­aa­le­ja val­mis­ta­va yhtiö. Ruduk­sen laa­duk­kaat ja kes­tä­vät tuot­teet ovat muka­na siel­lä, mis­sä raken­ne­taan vas­tuul­li­ses­ti pit­käi­käis­tä ja viih­tyi­sää ympä­ris­töä, talo­ja ja infraa.

Ruduk­sel­le on tär­ke­ää, että se omal­la toi­min­nal­laan pys­tyy var­mis­ta­maan tule­vil­le­kin suku­pol­vil­le kes­tä­vän yhteis­kun­nan. Vuon­na 2021 laa­di­tun ympä­ris­tö­vas­tuu­oh­jel­man jat­ko­na Rudus halusi ker­toa laa­jem­min teke­mäs­tään vas­tuul­li­suus­työs­tä ja valit­si kump­pa­nik­seen BriiffGroun­din asian­tun­ti­ja­tii­min. Tulok­se­na syn­tyi Ruduk­sen ensim­mäi­nen vas­tuul­li­suus­kat­saus.

Ensim­mäi­sen vas­tuul­li­suus­kat­sauk­sen raken­teen mää­rit­te­ly tär­keä vai­he

Suun­nit­te­lu­vai­hees­sa kat­sauk­sel­le luo­tiin yti­me­käs run­ko, mää­ri­tel­tiin sisäl­tö ja mukaan tule­va data. Vas­tuul­li­suus­kat­sauk­sen suun­nit­te­lun ja sisäl­lön tuot­ti Briif­fiGroun­din tii­mi, jota Ruduk­sen asian­tun­ti­ja­tii­mi ohja­si ja toi­mi tär­keä­nä taus­ta­tu­ke­na. Yhtei­seen ite­roin­ti­vai­hee­seen panos­tet­tiin pal­jon ja se tuot­ti hyvää jäl­keä.

Vas­tuul­li­suus­kat­sauk­sen visu­aa­li­ses­ta ilmees­tä ja tai­tos­ta vas­ta­si Briif­fiGround.

Sel­keä kat­saus kirit­tää vas­tuul­li­suus­työ­tä

Ruduk­sen ensim­mäi­ses­tä vas­tuul­li­suus­kat­sauk­ses­ta tuli tavoit­tei­den mukai­ses­ti sel­keä ja ymmär­ret­tä­vä koko­nai­suus, joka koko­aa yhteen vas­tuul­li­suus­työn ydin­asiat. Kat­sauk­sen laa­ti­mi­sen yhtey­des­sä teh­tiin myös vas­tuul­li­suus­vies­tin­nän eri osa-aluei­den kir­kas­ta­mis­työ­tä, mikä hel­pot­taa asioi­den vies­ti­mi­ses­sä sidos­ryh­mil­le. Työn ede­tes­sä halut­tiin kar­sia myös rön­sy­jä pois ja kes­kit­tyä sidos­ryh­mien kan­nal­ta olen­nai­seen vas­tuul­li­suus­tie­toon.

Vas­tuul­li­suus­kat­saus on myös omal­le hen­ki­lös­töl­le tär­keä, sil­lä se tuo esil­le sitä mer­kit­tä­vää kehi­tys­työ­tä, joka usein jää pii­loon. Teh­dyn työn esil­le tuo­mi­nen kan­nus­taa myös hen­ki­lös­tä eteen­päin.

“Vas­tuul­li­suus­kat­saus oli meil­le ensim­mäi­nen laa­tu­aan, joten halusim­me tutun ja koke­neen kump­pa­nin spar­raa­maan ja esit­tä­mään meil­le oikei­ta kysy­myk­siä. Nyt jul­kais­tu vas­tuul­li­suus­kat­saus on Ruduk­sel­le tär­keä step­pi, sil­lä tie­däm­me itse mitä kaik­kea teem­me – nyt se on myös mui­den näh­tä­vil­lä. Kat­saus on mei­dän näköi­sem­me, sil­lä se ker­too vas­tuul­li­suu­tem­me tär­keim­mät tee­mat sel­keäs­ti, visu­aa­li­ses­ti ja kat­ta­vas­ti.

Yhteis­työ Briif­fiGroun­din tii­min kans­sa oli innos­ta­vaa, suju­vaa ja muka­van­hen­kis­tä. Vaik­ka vas­tuul­li­suus­kat­saus oli meil­le iso pon­nis­tus, sii­tä oli meil­le hyö­tyä myös sii­nä, että se aut­toi kir­kas­ta­maan vas­tuul­li­suus­tee­mam­me ja ne tavoit­teet, jot­ka ohjaa­vat vas­tuul­li­suus­työ­täm­me eteen­päin. Odo­tuk­set kes­tä­vän raken­ta­mi­sen rat­kai­suil­le ovat kor­keal­la, ja nyt erot­tu­vat ne toi­mi­jat, jot­ka ovat teh­neet vas­tuul­li­suus­työ­tä pit­kä­jän­tei­ses­ti. Oiko­tie­tä ei ole: vas­tuul­li­suus on huo­mioi­ta­va kai­kes­sa toi­min­nas­sa ja toi­min­nan vai­ku­tuk­sis­sa.” 

Vaik­ka Rudus on vas­tuul­li­suus­asiois­sa alan kär­ki­jouk­koa, yri­tys kiih­dyt­tää edel­leen vauh­ti­aan. Sik­si Ruduk­sel­la sat­sa­taan jat­ku­vaan kehit­tä­mi­seen ja rudus­lai­set aset­ta­vat itsel­leen koko ajan uusia tavoit­tei­ta.

Yhteis­työ Briif­fiGroun­din tii­min kans­sa oli innos­ta­vaa, suju­vaa ja muka­van­hen­kis­tä. Vaik­ka vas­tuul­li­suus­kat­saus oli meil­le iso pon­nis­tus, sii­tä oli meil­le hyö­tyä myös sii­nä, että se aut­toi kir­kas­ta­maan vas­tuul­li­suus­tee­mam­me ja ne tavoit­teet, jot­ka ohjaa­vat vas­tuul­li­suus­työ­täm­me eteen­päin.
— Mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö Iia Suik­ki

Tätä teim­me

Vas­tuul­li­suus­kat­saus / Visu­aa­li­nen ilme

Lisää töitämme

Brändi

Meyer Turun vies­tin­tä- ja mai­nos­toi­mis­to­kump­pa­nuus

Lue lisää
Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme