Caset

Sini­sen Polun brän­di- ja vies­tin­tä­stra­te­gia

It-alan kon­sult­tiy­ri­tys Sini­nen Pol­ku halusi kehit­tää vies­tin­tään­sä ja uudis­taa brän­din­sä. Sini­sen Polun uusi ilme ja sisäl­tö­jen äänen­sä­vy näky­vät nyt yri­tyk­sen kai­kes­sa mark­ki­noin­ti­vies­tin­näs­sä.

Sini­nen Pol­ku on muu­tos­joh­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja, joka kes­kit­tyy tuot­ta­vuu­den paran­ta­mi­seen eri­tyi­ses­ti digi­ta­li­saa­tio­ta hyö­dyn­tä­mäl­lä. Sini­nen Pol­ku halusi toteut­taa brän­di­uu­dis­tuk­sen, jot­ta yri­tyk­sen vies­tin­tä ja ilme kuvas­tai­si­vat parem­min hei­dän roo­li­aan muu­tok­sen edis­tä­jä­nä.

Me loim­me Sini­sel­le Polul­le hei­dän tavoit­tei­taan edis­tä­vän brän­di- ja vies­tin­tä­stra­te­gian. Uuden­lai­sel­la vies­tin­näl­lä on pyrit­ty erot­tu­maan alan muis­ta toi­mi­jois­ta ja vah­vis­ta­maan mie­li­ku­vaa Sini­ses­tä Polus­ta koko­nais­val­tai­se­na kump­pa­ni­na. Lisäk­si mei­dän käden kaut­ta syn­tyi­vät muun muas­sa uusi logo, ilme, slo­gan, his­si­pu­he ja verk­ko­si­vut.

Yhteis­työ on jat­ku­nut kump­pa­nuu­te­na vies­tin­nän spar­rauk­sen, val­men­nus­ten ja sisäl­lön­tuo­tan­non muo­dos­sa.

Yhteis­työ aut­toi mei­tä uudis­ta­maan niin vies­tin­täm­me kuin ilmeem­me vas­taa­maan sitä, mitä todel­la olem­me. Olem­me saa­neet vies­tin­tääm­me juu­ri oike­aa suun­ni­tel­mal­li­suut­ta ja aktii­vi­suut­ta.

Tii­na Lai­ho
toi­mi­tus­joh­ta­ja, Sini­nen Pol­ku Oy

Tätä teim­me

Brän­di- ja vies­tin­tä­stra­te­gia / Visu­aa­li­nen ilme / Verk­ko­si­vut / Sisäl­lön­tuo­tan­to / Some­suun­ni­tel­ma

Lisää töitämme

Brändi

Meyer Turun vies­tin­tä- ja mai­nos­toi­mis­to­kump­pa­nuus

Lue lisää
Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme