Caset

Val­met Auto­mo­ti­ven rek­ry­mark­ki­noin­ti

Briif­fiGround aut­toi rek­ry­toi­maan sato­ja uusia akku­työn­te­ki­jöi­tä

Val­met Auto­mo­ti­ve tun­ne­taan Uuden­kau­pun­gin auto­teh­taa­na ja mm. Merce­des-Benzien ansiok­kaa­na val­mis­ta­ja­na. Har­va on kui­ten­kaan vie­lä tie­dos­ta­nut, että vii­me vuo­si­na auto­jen sopi­mus­val­mis­tuk­sen rin­nal­le on kehi­tet­ty toi­nen mer­kit­tä­vä lii­ke­toi­min­to: säh­köis­ten ajo­neu­vo­jen akku­jär­jes­tel­mät. Salon akku­teh­das aloit­ti 2019, Uuden­kau­pun­gin akku­teh­das 2021 ja vuon­na 2022 avat­tiin kol­mas Sak­san Kirc­hard­tiin.

Akku­lii­ke­toi­min­nan kas­vun tah­ti on hur­ja. Val­mis­tuk­seen tar­vi­taan sato­ja uusia työn­te­ki­jöi­tä. Lisäk­si on tar­ve rek­ry­toi­da uusia osaa­jia akku­jen tuo­te­ke­hi­tyk­seen ja tes­tauk­seen. Säh­kö­au­to­jen akku­pa­ket­tien ja nii­den toi­min­taa ohjaa­vien jär­jes­tel­mien kehit­tä­mi­nen on glo­baa­lis­sa­kin mit­ta­kaa­vas­sa kieh­to­va, lähes pio­nee­ri­mai­nen ala. 

Uusi ala – uusia ulot­tu­vuuk­sia myös vies­tin­näs­sä

Briif­fiGround ideoi Val­met Auto­mo­ti­ve Elect­ric Vehicle Sys­tem­sin työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van kehit­tä­mi­sek­si lin­jan, joka kitey­tyi sanoi­hin: Ei raket­ti­tie­det­tä, mut­ta mel­kein. Astro­naut­ti­hah­mo sym­bo­loi asen­net­ta, jota tar­vi­taan liik­ku­mi­sen uut­ta maa­il­maa luo­taes­sa. Akku­jär­jes­tel­mien kehit­tä­mi­nen on työ­tä, joka on kuin teh­ty uudes­ta moti­voi­tu­vil­le ja uut­ta rakas­ta­vil­le mie­lil­le. 

Rek­ry­toin­nin sydä­mek­si raken­net­tiin rek­ry­toin­ti­si­vus­to, jon­ka verk­ko­tun­nuk­sek­si valit­tiin osu­vas­ti heippafossiilit.fi, mikä viit­taa nopeas­ti kehit­ty­vän alan uusiin toi­min­ta­ta­poi­hin sekä toi­saal­ta itse toi­mia­laan, joka on kon­kreet­ti­ses­sa roo­lis­sa fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den käy­tön rajoit­ta­mi­ses­sa. Briif­fiGround toteut­ti sivus­ton sisäl­töi­neen ja suun­nit­te­li työn­te­ki­jä­ko­ke­mus­ta avaa­vat, suo­si­tut ura­ta­ri­na­vi­deot sekä suun­nit­te­li ja toteut­ti digi­taa­li­sen mai­non­nan kon­sep­tin ja moni­ka­na­vai­sen kam­pan­join­nin. 

Stra­te­gia­läh­töi­nen digi­taa­li­nen kam­pan­join­ti tuot­ti tulos­ta 

Uusien työn­te­ki­jöi­den huo­mio­ta läh­det­tiin hake­maan laa­jal­la vies­tin­tä­kam­pan­jal­la sekä Briif­fiGroun­din ope­roi­mal­la video­mai­non­nal­la You­Tu­bes­sa. Salon ja Uuden­kau­pun­gin akku­teh­tail­la on jo nyt lähes 1000 työn­te­ki­jää ja rek­ry­toin­ti jat­kuu. Olem­me olleet muka­na rek­ry­toin­neis­sa alus­ta asti. Stra­te­gi­nen, pit­kä­jän­tei­nen ja mitat­ta­va digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on mah­dol­lis­ta­nut näin suu­ren ihmis­mää­rän rek­ry­toin­nin nopeal­la aika­tau­lul­la.  

Tätä teim­me

Verk­ko­si­vu­jen suun­nit­te­lu ja toteu­tus / Rek­ry­mark­ki­noin­ti / Emplo­yer bran­ding / Vies­tin­tä­kam­pan­ja / Video­tuo­tan­to 

Lisää töitämme

Brändi

Meyer Turun vies­tin­tä- ja mai­nos­toi­mis­to­kump­pa­nuus

Lue lisää
Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme