Caset

Wint­te­rin brän­di­kon­sep­ti ja vies­tin­tä

Moni­puo­lis­ta yhteis­työ­tä

Uuden­kau­pun­gin uusi moni­toi­mi­ja­ta­lo Wint­te­ri on iso sat­saus kau­pun­ki­lais­ten tule­vai­suu­teen ja hyvin­voin­tiin. Hank­kees­sa halut­tiin panos­taa vies­tin­tään heti alku­met­reil­tä saak­ka. Vies­tin­nän kump­pa­nik­si, tuek­si ja lisä­kä­sik­si valit­tiin mei­dät.

Wint­te­rin raken­ta­mi­nen on Uudel­le­kau­pun­gil­le mer­kit­tä­vä panos­tus, joka näkyy ja vai­kut­taa kau­pun­ki­lais­ten arjes­sa jo raken­nus­vai­hees­sa. Wint­te­rin kal­tai­ses­sa jul­ki­ses­sa hank­kees­sa aktii­vi­nen vies­tin­tä on tär­keä osa avoin­ta tie­don­vä­li­tys­tä kau­pun­ki­lais­ten suun­taan.

Yhteis­työ on ollut moni­puo­lis­ta. Yhtei­nen mat­ka aloi­tet­tiin brän­di­työl­lä, joka on ohjan­nut vies­tin­nän suun­taa ja sävyä. Yhteis­työ­nä on toteu­tet­tu myös kai­kil­le uusi­kau­pun­ki­lai­sil­le jaet­tu esi­te, Wint­te­rin verk­ko­si­vut sekä visu­aa­li­nen ilme, run­saas­ti mediayh­teis­työ­tä ja tie­dot­ta­mis­ta sekä jat­ku­vaa sisäl­lön­tuo­tan­toa.

Pit­kä­jän­tei­nen kump­pa­nuus jat­kuu. Itse hank­kees­sa on siir­ryt­ty raken­nus­vai­hee­seen, joten tule­vien vuo­sien aika­na uut­ta vies­tit­tä­vää riit­tää.

Yhteis­työ on vakuut­ta­nut mei­dät hyvän vies­tin­nän tar­peel­li­suu­des­ta. Tei­dän osaa­mi­sen­ne ja tyy­li hoi­taa asioi­ta on ollut ehdot­to­man hyvä tuki niin hank­keel­le kuin meil­le sen paris­sa työs­ken­te­le­vil­le.

Mar­ko Kivis­tö,
pro­jek­ti­pääl­lik­kö

Tätä teim­me

Brän­di­työ ja vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma / Logo ja visu­aa­li­nen ilme / Media­vies­tin­tä / Verk­ko­si­vu­jen suun­nit­te­lu ja toteu­tus / Sisäl­lön­tuo­tan­to

Lisää töitämme

Brändi

Meyer Turun vies­tin­tä- ja mai­nos­toi­mis­to­kump­pa­nuus

Lue lisää
Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme