Caset

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Ali­sa Pank­ki – uuden digi­pan­kin iden­ti­teet­ti syn­tyi ilman jono­tus­ta ja pönö­tys­tä

Suo­ma­lai­nen ei raha-asiois­taan puhu. Ja kun puhuu, kuluu aikaa ja jono­tus­mi­nuut­te­ja, veny­te­tään pin­naa ja pen­no­sia – aivan tur­haan. Onnek­si perin­tei­sel­le pank­ki­asioi­den hoi­ta­mi­sel­le on tar­jol­la uusi, koti­mai­nen vaih­toeh­to. Täs­sä läh­tö­koh­dat Briif­fiGroun­din yhteis­työl­le Ali­sa Pan­kin kans­sa.

Uuden digi­pan­kin taus­tal­ta löy­tyy vuon­na 2013 perus­tet­tu Fel­low Finance Oyj, Poh­jois­mai­den joh­ta­va jouk­ko­ra­hoi­tus- ja ver­tais­lai­na­pal­ve­lu, sekä Evli Pank­ki, jon­ka tal­le­tus­pank­ki­toi­min­taa jat­ka­va osa fuusioi­tui Fel­low Financen kans­sa huh­ti­kuus­sa 2021. Täs­sä sulau­tu­mi­ses­sa muo­dos­tet­tiin Suo­meen uusi digi­taa­li­nen pank­ki.

Suju­vaa suun­nit­te­lua yhtei­sel­lä spar­rauk­sel­la

Briif­fiGround sai teh­tä­väk­seen suun­ni­tel­la uuden pan­kin kom­mu­ni­kaa­tio­stra­te­gian sekä brän­di-iden­ti­tee­tin.

”Työ aloi­tet­tiin BG:n brän­di­koo­di-mene­tel­mäl­lä yhtei­sis­sä työ­pa­jois­sa”, ker­too toi­mi­tus­joh­ta­ja Jon­ne Sai­vo­sal­mi. ”Niis­sä tar­ken­net­tiin mm. uuden pan­kin yli­voi­ma­te­ki­jät, ase­moi­tu­mi­nen, koh­de­ryh­mät, tavoi­te­mie­li­ku­va sekä tavoit­teet ja mit­ta­rit.”

Tämän poh­jal­ta syn­tyi brän­di­ta­ri­nan kitey­tys sekä yhtei­sel­lä spar­rauk­sel­la hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä ja suo­ma­lai­suut­ta koros­ta­va nimi.

”Ali­sa on taval­lis­ten ihmis­ten pank­ki, jos­sa ei pönö­te­tä, eikä jono­te­ta tur­haan”, mää­rit­te­lee Ali­sa Pan­kin mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Riik­ka Jär­vi­nen. ”Suju­vam­man arjen pank­ki ‑lupaus tii­vis­tää yti­mek­kääs­ti sen, mitä haluam­me asiak­kail­lem­me tar­jo­ta. Kai­kes­sa vies­tin­näs­sä kuu­luu ja näkyy Ali­sa Pan­kin kan­ta­va aja­tus tar­jo­ta suo­ma­lai­sil­le pank­ki­pal­ve­lui­ta hel­pos­ti, ymmär­ret­tä­väs­ti ja vas­tuul­li­ses­ti.”

”Suun­nit­te­lun ohel­la mer­kit­tä­väs­sä osas­sa Briif­fiGroun­din roo­lia koke­nee­na ja ammat­ti­tai­toi­se­na kump­pa­ni­na oli myös rau­tai­nen pro­jek­ti­joh­ta­mi­nen ja hyvin käy­tän­nön­lä­hei­nen ote koh­ti uuden pan­kin lan­see­raus­ta erit­täin tiu­kas­sa aika­tau­lus­sa”, Jär­vi­nen lisää. Tutus­tu Ali­sa Pank­kiin verk­ko­si­vuil­la.

Brän­di­työn jäl­keen Ali­sa Pan­kil­le suun­ni­tel­tiin myös brän­diä tuke­va mai­non­nan kon­sep­ti. Esi­merk­ki­nä mai­non­nas­ta voit kuun­nel­la täs­tä radio­mai­nok­sen, jol­la mark­ki­noi­daan Ali­sa Pan­kin sääs­tö­ti­li­tuo­tet­ta! Mik­si sääs­tää sukan­var­teen, kun voit saa­da kun­non kor­koa sääs­töil­le­si koti­mai­ses­ta Ali­sa Pan­kis­ta? Sääs­tö­ti­li-mai­non­ta näkyy myös Sano­man digi­ka­na­vis­sa.

Briif­fiGround tii­vis­ti yti­mek­kääs­ti ja ymmär­ret­tä­väs­ti sen, mitä haluam­me asiak­kail­lem­me tar­jo­ta.

Riik­ka Jär­vi­nen, mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja, Ali­sa Pank­ki

Tätä teim­me

Brän­di­ta­ri­na ja lupaus / Visu­aa­li­nen ilme / Kuva­maa­il­ma / Sovel­luk­set eri asia­kas­koh­taa­mis­pis­tei­siin / Digi­taa­li­nen brand book

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Caset

Kei­ju Val­kean lan­see­raus­vies­tin­tä

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme