Blogi

Ammat­ti­mai­sel­le vies­tin­näl­le on aikan­sa ja paik­kan­sa – vies­tin­tä­toi­mis­tot eivät ole yhteis­kun­nan mör­kö­jä

HS Visio nos­ti esiin tuo­rees­sa jutus­saan vies­tin­tä­toi­mis­to­jen ja eri­tyi­ses­ti vai­kut­ta­ja­vies­tin­nän ammat­ti­lais­ten lisään­ty­neen käy­tön yri­tys­ten vies­tin­nän tuke­na. Artik­ke­lin yhte­nä näkö­kul­ma­na oli, että vies­tin­tä­toi­mis­tot ovat osan­neet luo­da mark­ki­nat, jois­sa ammat­ti­mai­sen vies­tin­nän tar­ve kos­kee kaik­kia.

Mut­ta niin­hän se on. Ei sii­hen tar­vi­ta kei­no­te­kois­ta mark­ki­noil­le kehi­tet­tyä tar­vet­ta. Hyvä, sel­keä ja saa­vu­tet­ta­va vies­tin­tä pal­ve­lee koko yhteis­kun­taa – mei­tä kaik­kia. Myös sitä vies­tin­tä­toi­mis­to­ja kri­ti­soi­vaa medi­aa.

Se, että yri­tys tai yhtei­sö tur­vau­tuu vies­tin­tä­toi­mis­toon, ei kate­go­ri­ses­ti tar­koi­ta sitä, että se haluai­si ker­toa itses­tään vain hyviä asioi­ta. Orga­ni­saa­tios­sa saa­te­taan kokea, että mie­li­ku­va sii­tä on esi­mer­kik­si van­hen­tu­nut tai lii­an kapea. Sik­si toi­mek­sian­nos­sa usein kysy­tään­kin: Miten ker­rom­me itses­täm­me, mer­ki­tyk­ses­täm­me ja tavoit­teis­tam­me sel­keäm­min? Miten tavoi­tam­me halua­mam­me koh­de­ryh­mät?

Olem­me sitou­tu­neet vies­tin­nän eet­ti­siin peri­aat­tei­siin

Vuo­ro­vai­ku­tus ja vies­tin­tä ovat jokai­sen orga­ni­saa­tion kes­kei­siä teh­tä­viä demo­kraat­ti­ses­sa yhteis­kun­nas­sa.

Vies­tin­näs­sä­kin läh­tö­koh­ta­na on aina avoi­muus ja läpi­nä­ky­vyys. Vää­ris­te­ly ja pii­lot­te­lu eivät kuu­lu vies­tin­nän eet­ti­siin peri­aat­tei­siin. Sik­si siel­lä vies­tin­tä­toi­mis­tois­sa on myös kal­tai­sia­ni enti­siä toi­mit­ta­jia ker­to­mas­sa, kuin­ka media toi­mii. Joku sen totuu­den kui­ten­kin kai­vaa esiin.

Ammat­ti­vies­ti­jä pys­tyy myös ker­to­maan, mis­tä media on kiin­nos­tu­nut ja mil­lä logii­kal­la jut­tu­ja yli­pää­tään teh­dään. Yhtä lail­la hän avaa asiak­kaal­leen sen, mik­si kes­ke­ne­räi­sis­tä­kin asiois­ta tai vai­keuk­sis­ta kan­nat­taa vies­tiä.

Vies­tin­tä­toi­mis­tois­ta hae­taan tukea myös sidos­ryh­mien tavoit­ta­mi­seen. Yhdes­sä löy­däm­me aiheet, jois­ta yhteis­työ­kump­pa­nit ovat kiin­nos­tu­nei­ta.

Sel­keä vies­tin­tä lisää tasa-arvoi­suut­ta

Orga­ni­saa­tiois­sa on usein se tilan­ne, että vies­tin­tään pitäi­si reve­tä HR:n tai mark­ki­noin­nin yli­työl­lis­te­tyis­tä riveis­tä. Sik­si ammat­ti­lai­sel­ta vies­tin­nän osta­mi­nen on jär­ke­vää ja ymmär­ret­tä­vää.

Hyvä vies­tin­tä tukee myös laa­du­kas­ta jour­na­lis­mia. Tätä ava­sin aiem­min blo­gis­sa­ni. Vies­tin­tä­am­mat­ti­lais­ten apuun tur­vau­tu­mi­sen ja sii­tä ker­to­mi­sen ei pitäi­si olla häpeä eikä aina­kaan mitään häh­mäis­tä. Kun ker­rot­ta­va­na on oikei­ta asioi­ta, joil­la on mer­ki­tys­tä yhteis­kun­nal­li­ses­ti ja asia­kas­kun­nal­le, on tär­ke­ää, että vies­ti on sel­keä. Väl­täm­me vää­rät tul­kin­nat ja lisääm­me yhteis­kun­nal­lis­ta tasa-arvoi­suut­ta vies­ti­mäl­lä niin, että kaik­ki ymmär­tä­vät

Medi­aan yri­te­tään vai­kut­taa monel­ta suun­nal­ta – on aina yri­tet­ty. Vai­kut­ta­jien jouk­koon on tosin tul­lut uusia ryh­miä, joi­den toi­min­ta­lo­giik­ka ei ole lob­ba­rei­den kal­tai­nen. Longplayn pää­toi­mit­ta­ja Ilk­ka Karis­to kuva­si per­jan­tai­kir­jees­sään media­mo­kien kir­joa. Taus­tal­la niis­sä on usein se, että vaa­rat­to­mal­ta vai­kut­ta­neen läh­teen taus­tat ovat jää­neet sel­vit­tä­mät­tä.

Tämän ei tie­ten­kään pitäi­si olla nor­mi­ti­la. Lob­baus­ta ja vai­kut­ta­mis­ta toi­mi­tuk­siin on aina koh­dis­tu­nut. Ihan ensim­mäis­tä ker­taa ei siis olla pap­pia kyy­dis­sä. Pie­leen kui­ten­kin men­nään, jos jutun koh­de pää­see sane­le­maan sisäl­lön tai motii­vit jää­vät avaa­mat­ta. Täl­löin kone yskäh­te­lee pahas­ti ja pro­ses­si on pet­tä­nyt, kuten Karis­to asian muo­toi­li.

Sik­si vies­tin­tä­toi­mis­to­jen syyt­tä­mi­nen val­lan­käy­tös­tä onkin vähän lais­kaa, sil­lä mei­dän kans­sam­me toi­mi­vat toi­mit­ta­jat ovat usein jo val­miik­si var­pail­laan. Molem­min puo­lin tie­dos­te­taan, että meil­lä on omat teh­tä­väm­me. Hyvin toi­mi­vaan vapaa­seen mediaym­pä­ris­töön kuu­luu, että osa­puo­let haas­ta­vat toi­si­aan. Kum­mas­sa­kaan ei olla läpeen­sä mör­kö­jä.

Vastaavia artikkeleita

Blogi

Brän­di uinuu omas­sa kuplas­sa

Lue lisää
Blogi

Tes­taa­mi­nen kan­nat­taa aina — eten­kin digi­mark­ki­noin­nis­sa

Lue lisää
Blogi

Nyt ei ole paniik­ki­jar­ru­tuk­sen aika

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme