Blogi

Brän­di uinuu omas­sa kuplas­sa

Mitä tar­koit­taa kun brän­di toi­mii ja vies­tii koko­nais­val­tai­ses­ti? Onko se edes mah­dol­lis­ta? Kovas­sa kil­pai­lus­sa yri­tys­tä ja sen toi­min­taa arvioi­daan jokai­ses­sa koh­taa­mis­pis­tees­sä, niin asia­kas­pal­ve­lus­sa, ver­kos­sa kuin yri­tyk­sen vies­tin­näs­sä.

Onko seu­raa­va tilan­ne sinul­le tut­tu? Asioit jon­kun ket­jun kau­pas­sa tai hoi­dat jotain teh­tä­vää orga­ni­saa­tion asioin­ti­pis­tees­sä tai ver­kos­sa. Sinul­la on mai­non­nas­ta ja vies­tin­näs­tä jää­nyt joku mie­li­ku­va sii­tä, mitä kysei­nen orga­ni­saa­tio tekee ja var­sin­kin, miten se lupaa asioi­den hoi­tu­van. Todel­li­suus on kui­ten­kin joko aivan toi­nen, yleen­sä hei­kom­pi kuin luvat­tu tai aina­kin toi­sen­lai­nen kuin olit kuvi­tel­lut.

Jokai­nen yri­tys ja toi­mia­la on tänä päi­vä­nä kovan kil­pai­lun koh­tee­na. Orga­ni­saa­tio antaa mel­koi­sen edun kil­pai­li­joil­le, ellei se pyri raken­ta­maan mah­dol­li­sim­man koko­nais­val­tais­ta ja sel­ke­ää brän­diä ja mie­li­ku­vaa itses­tään. Ja ennen kaik­kea vie­lä sel­lais­ta, jon­ka kyke­nee ja osaa jal­kaut­taa tai vie­lä parem­min juur­rut­taa käy­tän­töön orga­ni­saa­tion kaik­kiin osiin.

Koh­ti koko­nais­val­tais­ta brän­diä

Kun mai­non­ta, vies­tin­tä, hen­ki­lös­tö- ja asia­kas­ko­ke­mus eri kana­vis­sa ker­to­vat ja hen­ki­vät samaa kiel­tä, voi hyvil­lä mie­lin läh­teä mit­taa­maan vai­kut­ta­vuu­den tasoa.

Lii­ke­toi­min­nas­sa usein yksin­ker­tai­nen on kau­nis­ta ja toi­mii par­hai­ten. Sik­si lii­ke­toi­min­ta­stra­te­gias­ta poh­jau­tu­vaan brän­di- ja mark­ki­noin­ti­stra­te­gian teke­mi­seen tar­vi­taan ulko­puo­li­sia ammat­ti­lai­sia. Oman kuplan sisäl­lä voi rakas­tua ideoi­hin, jot­ka eivät toi­mi sen ulko­puo­lel­la.

Sel­keä, toi­mi­va ja puhut­te­le­va brän­di raken­ne­taan aina yhdes­sä asiak­kaan kans­sa. Ja mie­lui­ten myös yhdes­sä asiak­kaan hen­ki­lös­tön kans­sa. Sii­tä kar­si­taan rön­syt ja sel­lai­set tur­hat luu­lot, jot­ka saa­vat sii­tä vies­ti­mi­sen tun­tu­maan seka­val­ta. Se jalos­tuu yhdes­sä pit­kä­jän­tei­sek­si ja uskot­ta­vak­si työ­ka­luk­si, johon usko­taan ja jon­ka poh­jal­ta on help­po teh­dä mm. eri­lai­sia mai­non­nan kon­sep­te­ja ja kam­pan­joi­ta, pää­tök­siä perus­te­le­vaa vies­tin­tää, vas­tuul­li­sia teko­ja ja raken­taa toi­mi­vaa työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaa.

Kuu­los­taa­ko lii­an hyväl­tä ollak­seen tot­ta? Ava­taan kes­kus­te­lu koko­nais­val­tai­ses­ta 360 asteen huo­mioon otta­vas­ta brän­dis­tä ja vies­tin­nän teke­mi­ses­tä, vaik­ka jo huo­men­na. Tai tänään, jos se sopii sinul­le parem­min.

Sel­keä, toi­mi­va ja puhut­te­le­va brän­di raken­ne­taan aina yhdes­sä asiak­kaan kans­sa. Ja mie­lui­ten yhdes­sä myös asiak­kaan hen­ki­lös­tön kans­sa.

Vastaavia artikkeleita

Blogi

Tes­taa­mi­nen kan­nat­taa aina — eten­kin digi­mark­ki­noin­nis­sa

Lue lisää
Blogi

Nyt ei ole paniik­ki­jar­ru­tuk­sen aika

Lue lisää
Blogi

Ammat­ti­mai­sel­le vies­tin­näl­le on aikan­sa ja paik­kan­sa – vies­tin­tä­toi­mis­tot eivät ole yhteis­kun­nan mör­kö­jä

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme