Blogi

Nyt ei ole paniik­ki­jar­ru­tuk­sen aika

Jos ei mei­tä vies­tin­nän ja mark­ki­noin­nin teki­jöi­tä vie­lä koro­na haas­ta­nut, niin tämä vuo­si on vie­nyt mones­ta mehut koko­naan. Kun yhteis­kun­nas­sa ele­tään epä­var­muu­den aiko­ja, näkyy se väis­tä­mät­tä epä­var­muu­te­na mei­dän kaik­kien työ­pöy­däl­lä. Mil­lä pär­jääm­me jat­kos­sa? Miten puhu­tel­la asiak­kai­ta näi­nä vai­kei­na aikoi­na?

Vies­tin­tä on tut­ki­mus­ten mukaan usein se, mihin panos­te­taan huo­noi­na aikoi­na mark­ki­noin­tia enem­män. Mark­ki­noin­nin eurot ovat tiu­kem­mal­la ja teho­ja koi­te­taan hakea niin sano­tuis­ta edul­li­sem­mis­ta rat­kai­suis­ta. Huo­no­na aika­na mark­ki­noin­ti­ku­luis­ta on help­po lei­ka­ta sii­vu pois. Vaik­ka kaik­ki oppi­kir­jat päin­vas­toin neu­vo­vat­kin.

Sil­le on kui­ten­kin syyn­sä mik­si tun­net­tuu­teen ja näky­vyy­teen käy­tet­tä­vää bud­jet­tia ei kan­nat­tai­si lei­ka­ta. Täs­sä kak­si niis­tä.

Ensim­mäi­nen syy on sii­nä, että huo­noi­na aikoi­na ihmi­set ovat entis­tä har­kit­se­vam­pia ja tar­vit­se­vat muis­tut­te­lua ja vakuut­te­lua sii­tä, että juu­ri tei­dät kan­nat­taa pitää mie­les­sä. Ja toi­nen ratio­naa­li­sem­pi syy on sii­nä, että las­kusuh­dan­tees­sa usein media­ti­lan hin­nat las­ke­vat, kun osa yri­tyk­sis­tä päät­tää olla mai­nos­ta­mat­ta. Mik­si siis olla hyö­dyn­tä­mät­tä edul­li­sem­pia hin­to­ja?

Han­ka­li­na aikoi­na fik­su vies­tin­tä- ja markkinoin­ti­johtaja pysyy tiuk­ka­na ja näkee pit­käl­le.

Han­ka­li­na aikoi­na fik­su vies­tin­tä- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja pysyy tiuk­ka­na ja näkee pit­käl­le. Tär­kein­tä lie­nee huo­leh­tia sii­tä, ettei tun­net­tuus ja näky­vyys ole vain yhden kor­tin varas­sa. Jos stra­te­gia on kun­nos­sa, sii­hen poh­jau­tu­va mark­ki­noin­ti ja vies­tin­tä kyl­lä tuot­ta­vat tulos­ta myös huo­no­na aika­na. Ja on vah­vim­mil­laan myös sit­ten, kun huo­not ajat ovat ohi.

Jos taas lopet­taa panos­tuk­set brän­din ja tun­net­tuu­den kas­vat­ta­mi­seen, niin taka­mat­ka kil­pai­li­jaan kas­vaa. Sil­loin sääs­töil­lä on pit­kä­ai­kai­set nega­tii­vi­set vai­ku­tuk­set ja inves­toin­ti­va­je kas­vaa tur­haan.

Eri asia on taas, jos stra­te­gia ei toi­mi.

Mitään äkki­jyrk­kiä rat­kai­su­ja ei nyt pitäi­si teh­dä – aina­kaan mark­ki­noin­tiin ja vies­tin­tään. Nega­tii­vi­sen kier­teen lisää­mi­nen omin voi­min ei kan­na­ta.

Kris­tal­li­pal­lo­ja kun ei vie­lä­kään ole myyn­nis­sä, jou­du­taan valin­to­ja teke­mään par­haan arvauk­sen mukaan. Omal­ta osal­ta­ni toi­von vies­tin­tä- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­jil­le voi­mia näi­nä haas­ta­vi­na aikoi­na, mut­ta samal­la myös jäi­tä hat­tuun. Nyt ei ole oikea aika teh­dä paniik­ki­jar­ru­tuk­sia. Sen sijaan ehkä juu­ri nyt kan­nat­taa kysee­na­lais­taa nykyi­nen ja teh­dä uusia, roh­kei­ta valin­to­ja.

Onko teil­lä vies­tin­näs­sä ja mark­ki­noin­nis­sa pääl­lek­käi­syyk­siä?

Me olem­me myös elä­neet tänä syk­sy­nä vah­vas­ti muu­tok­sen aikaa. Otim­me mar­ras­kuus­sa käyt­töön yhtei­sen brän­din ja olem­me nyt vies­tin­tä- ja mai­nos­toi­mis­to Briif­fiGround.

Meil­tä on jo mones­ti kysyt­ty, että mitä uut­ta täs­sä on?

Se mer­kit­tä­vin ”uutuus” pii­lee sii­nä, että nyt meil­lä on aidos­ti mah­dol­li­suus hel­pot­taa asiak­kaam­me elä­mää. Kokoa­mal­la brän­din, mark­ki­noin­nin, vies­tin­nän ja vie­lä vas­tuul­li­suu­den­kin osaa­jat samaan tii­miin, pää­sem­me pal­jon kus­tan­nus- ja resurs­si­te­hok­kaam­piin rat­kai­sui­hin. Täl­löin ei syn­ny pääl­lek­käi­syyk­siä ja mai­neen raken­ta­mi­nen on yhden­mu­kai­sem­paa.

Me ymmär­räm­me vas­tuul­li­suu­den kas­va­vat vaa­ti­muk­set, yhteis­kun­nal­li­sen toi­min­ta­ken­tän ja mitä valin­to­ja juu­ri nyt on teh­tä­vä. Perus­te­ke­mi­sem­me eli mark­ki­noin­nin ja vies­tin­nän lisäk­si autam­me kas­vat­ta­maan vas­tuul­li­suu­des­ta lisä­ar­voa – oli se sit­ten lii­ke­toi­min­nan tai inhi­mil­li­sen arvon kas­vua.

Vastaavia artikkeleita

Blogi

Brän­di uinuu omas­sa kuplas­sa

Lue lisää
Blogi

Tes­taa­mi­nen kan­nat­taa aina — eten­kin digi­mark­ki­noin­nis­sa

Lue lisää
Blogi

Ammat­ti­mai­sel­le vies­tin­näl­le on aikan­sa ja paik­kan­sa – vies­tin­tä­toi­mis­tot eivät ole yhteis­kun­nan mör­kö­jä

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme