Caset

Bosch-mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä

Jää­tä­vä läm­mi­tys­las­ku? Vaih­da Bosch-maa­läm­pöön!

Bosch Ter­mo­tek­niik­ka tuo maa­han uusiu­tu­van ener­gian hyö­dyn­tä­mi­seen tar­koi­tet­tu­ja edis­tyk­sel­li­siä läm­mi­tys­rat­kai­su­ja, kuten maa­läm­pö­pump­pu­ja. Briif­fi on edis­tä­nyt Boschin läm­pö­pump­pu­jen tun­net­tuut­ta jo parin vuo­den ajan. Yhdes­sä asiak­kaan kans­sa kehi­tet­ty Bosch Läm­pö­mes­ta­ri ‑dii­le­ri­kon­sep­ti on ollut myös vah­va myyn­nil­li­nen menes­tys.

Uusim­pia yhteis­työn hedel­miä on Bosch Ter­mo­tek­nii­kal­le toteu­tet­tu laa­ja verk­ko­kam­pan­ja, jon­ka vah­va visu­aa­li­suus herät­tää huo­mion ja ohjaa tutus­tu­maan asiak­kaan koti­si­vui­hin. Koti­si­vuil­le on raken­net­tu sys­te­maat­ti­nen lii­dien­ke­ruu­jär­jes­tel­mä. Kam­pan­jan mai­nos­muo­to­ja ovat olleet hakusa­na­mai­non­ta, ban­ne­rit ja remar­ke­ting.

Läh­dim­me hake­maan uut­ta, yhte­näis­tä ja erot­tu­vaa mai­non­nan lin­jaa – ja sen todel­la Briif­fil­tä saim­me.
— Mikael Less, maa­joh­ta­ja, Bosch Ter­mo­tek­niik­ka, Robert Bosch Oy

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme