Caset

Finn­Hems-vies­tin­tä

Vai­kut­ta­ja­vies­tin­nän spar­raus­ta lää­kä­ri­he­li­kop­te­ri­toi­mi­jal­le 

Finn­HEM­Sil­le on tär­ke­ää vies­tiä toi­min­nas­taan uskot­ta­vas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti. Suo­ma­lai­sil­la on oikeus saa­da tie­toa lää­kä­ri­he­li­kop­te­ri­toi­min­nas­ta ja voi­da luot­taa sen ensi­luok­kai­suu­teen. San­ka­ri­ta­ri­noi­den sijaan vies­tin­näs­sä kes­ki­ty­tään tun­net­tuu­den, vai­kut­ta­vuu­den ja mer­ki­tyk­sel­li­syy­den raken­ta­mi­seen pit­kä­jän­tei­ses­ti. 

Val­ta­kun­nal­li­sen lää­kä­ri­he­li­kop­te­ri­toi­min­nan hal­lin­noin­tiyk­sik­kö Finn­HEM­Sin haas­tee­na oli tasa-arvoi­sen ja laa­duk­kaan lää­kä­ri­he­li­kop­te­ri­toi­min­nan tur­vaa­mi­nen Suo­mes­sa. Me toi­mim­me Finn­HEM­Sin stra­te­gi­se­na kump­pa­ni­na sen alku­met­reil­tä läh­tien, vuo­des­ta 2011. Mei­dän suun­nit­te­le­mil­la ja toteut­ta­mil­la vies­tin­nän toi­men­pi­teil­lä on tavoi­tet­tu sekä yhteis­kun­nal­li­set vai­kut­ta­jat että suo­ma­lai­set.

Tätä teim­me

Val­ta­kun­nal­li­se­na lää­kä­ri­he­li­kop­te­ri­toi­min­nan hal­lin­noin­tiyk­sik­kö­nä Finn­HEMS on aktii­vi­ses­ti muka­na yhteis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa. Mer­kit­tä­vä osa yhteis­työ­tä on ollut vai­kut­ta­ja­vies­tin­tä, jon­ka tavoit­tee­na on teh­dä lää­kä­ri­he­li­kop­te­ri­toi­min­ta tutuk­si ja tur­va­ta yhden­ver­tai­set ensi­hoi­to­pal­ve­lut kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le.

Lää­kä­ri­he­li­kop­te­ri­toi­min­nan muut­tu­va toi­min­taym­pä­ris­tö tuot­taa krii­si­vies­tin­nän ja tie­dot­ta­mi­sen tar­pei­ta. Olem­me toi­mi­neet Finn­HEM­Sin joh­don ja vies­tin­nän tuke­na eri­lai­sis­sa krii­si- ja muu­tos­ti­lan­teis­sa.

Ground on vuo­sien aika­na osoit­ta­nut kovaa ammat­ti­tai­toa ja veny­mis­tä Finn­HEMS Oy:n tar­pei­siin. Ground on erit­täin asia­kas­läh­töi­nen ja luo­tet­ta­va kump­pa­ni.

Jyri Örri,
toi­mi­tus­joh­ta­ja, Finn­HEMS

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme