Caset

Finn­se­ment­ti-vies­tin­tä

Vies­tin­tä vale­taan kes­tä­väl­le perus­tal­le 

Finn­se­ment­ti halusi tuo­da äänen­sä ympä­ris­tö­kes­kus­te­luun ja vah­vis­taa vies­tin­tään­sä eri foo­ru­meil­la. Yhteis­työ valoi vah­vat perus­tuk­set Finn­se­men­tin vies­tin­nän suun­nit­te­lul­le ja toteu­tuk­sel­le.  

Suo­men mer­kit­tä­vin semen­tin­val­mis­ta­ja Finn­se­ment­ti halusi vies­tin­näl­lään tukea tuo­reen stra­te­gian­sa toteu­tu­mis­ta ja vah­vis­taa vuo­ro­vai­ku­tus­ta niin sidos­ryh­mien­sä kuin median ja suu­ren ylei­sön­kin kans­sa. Me vali­koi­duim­me kump­pa­nik­si, kos­ka meil­tä löy­tyi koke­mus­ta niin raken­nusa­las­ta kuin vas­tuul­li­suus­vies­tin­näs­tä­kin. 

Tätä teim­me 

Vuon­na 2018 alka­nut yhteis­työ läh­ti liik­keel­le vies­tin­nän stra­te­gi­ses­ta suun­nit­te­lus­ta, johon osal­lis­tet­tiin myös Finn­se­men­tin joh­to. Vies­tin­tä­stra­te­gias­sa mää­ri­tel­tiin ne yhteis­kun­nal­li­set ja toi­mia­laa kos­ke­vat ilmiöt, teot ja tavoit­teet, joi­hin kiin­nit­tyä ja jois­ta vies­tiä ulos­päin. 

Yhteis­työ on tuo­nut Finn­se­men­til­le tukea ja lisä­kä­siä sisäl­lön­tuo­tan­toon, kei­no­ja stra­te­gi­ses­ti tär­kei­den tee­mo­jen esiin­tuo­mi­seen sekä näke­mys­tä mediayh­teis­työn vah­vis­ta­mi­seen. Finn­se­men­tin asian­tun­ti­joi­ta me spar­ra­sim­me blo­gi­val­men­nuk­ses­sa. Vuo­si­suun­ni­tel­man kaut­ta Finn­se­men­tin vies­tin­tään on saa­tu kai­vat­tua suun­ni­tel­mal­li­suut­ta ja joh­don­mu­kai­suut­ta. Me toi­mim­me spar­raa­ja­na ja sisäl­lön­tuot­ta­ja­na Finn­se­men­tin sisäi­ses­sä ja sidos­ryh­mä­vies­tin­näs­sä sekä uusien, aikaan sopi­vien kon­sep­tien ideoin­nis­sa. 

Yhteis­työ on pait­si tar­jon­nut meil­le lisä­kä­det vies­tin­nän teke­mi­seen myös haas­ta­nut mei­tä ajat­te­le­maan uudel­la taval­la. Vies­tin­tä- ja sisäl­tö­stra­te­gian kaut­ta Finn­se­men­tin vies­tin­tään on saa­tu kai­vat­tua suun­ni­tel­mal­li­suut­ta ja joh­don­mu­kai­suut­ta. Hie­noa näh­dä yhteis­työm­me vah­vis­tu­van vuo­si vuo­del­ta.

Rei­jo Kos­tiai­nen
toi­mi­tus­joh­ta­ja, Finn­se­ment­ti 

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme