Caset

Jalos­ta­ja Para Team ‑vies­tin­täyh­teis­työ

Jalos­ta­ja teki vas­tuul­li­suusa­jat­te­lus­ta kon­kre­ti­aa ja tukee nuor­ten ja nouse­vien paraur­hei­li­joi­den mat­kaa koh­ti huip­pua. Me olem­me olleet hank­keen kump­pa­ni­na alus­ta läh­tien. 

Tätä teim­me 

Me olem­me toi­mi­neet hank­keen yhteis­työ­kump­pa­ni­na sen suun­nit­te­lu­vai­hees­ta läh­tien. Kump­pa­nuu­den tavoit­tee­na on ollut vah­vis­taa enti­ses­tään mie­li­ku­vaa Jalos­ta­jas­ta vas­tuul­li­se­na toi­mi­ja­na, ihmis­lä­hei­se­nä per­heyh­tiö­nä ja arjen jalos­ta­ja­na. 

Vies­tin­täyh­teis­työ on pitä­nyt sisäl­lään verk­ko­si­vu­jen toteu­tuk­sen ilmees­tä läh­tien sekä sosi­aa­li­sen median kana­vien perus­ta­mi­sen, jat­ku­van yllä­pi­don ja mark­ki­noin­nin. Lisäk­si olem­me val­men­ta­neet urhei­li­joi­ta mm. kehit­tä­mään omaa sosi­aa­li­sen median iden­ti­teet­ti­ään ja toi­mi­maan median kans­sa. Olem­me hoi­ta­neet myös hank­keen media­vies­tin­tää, ja yhteis­työ on saa­nut media­nä­ky­vyyt­tä val­ta­kun­nal­li­sia ja urhei­lu­me­dioi­ta myö­ten. 

Pro­jek­ti on sekä Jalos­ta­jan että suo­ma­lai­sen paray­lei­sur­hei­lun his­to­rian mit­ta­vin spon­so­roin­ti­han­ke. 

Yhteis­työ on ollut sau­ma­ton­ta ja jous­ta­vaa. Rau­tai­set vies­tin­nän ammat­ti­lai­set sai­vat kitey­tet­tyä hank­keem­me yti­men todel­la onnis­tu­nees­ti. #param­piar­ki-kon­sep­ti sovel­tuu erin­omai­ses­ti moniin mark­ki­noin­ti­vies­tin­näl­li­siin yhteyk­siin.

Jari-Pek­ka Rau­ta­maa
Jalos­ta­jan kau­pal­li­nen joh­ta­ja

Kat­so hank­keen esit­te­ly­vi­deo ja tutus­tu yhtei­seen kelauk­seem­me!

Urhei­li­jois­ta tuo­tet­tiin someen esit­te­ly­vi­deot. Kurk­kaa Leo-Pek­ka Täh­den video.

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme