Caset

Kamp­pi Hel­sin­ki ‑mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä

Moni­puo­lis­ta mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän tukea Kamp­pi Hel­sin­gil­le

Kamp­pi Hel­sin­ki on luon­nol­li­nen koh­taa­mis­paik­ka Hel­sin­gin yti­mes­sä. Kaup­pa­kes­kuk­ses­sa on yli 150 lii­ket­tä, pal­ve­lua, ravin­to­laa ja kah­vi­laa. Kamp­pi Hel­sin­ki on säi­lyt­tä­nyt ase­man­sa Hel­sin­gin kes­kus­tan vilk­kaim­pa­na kaup­pa­kes­kuk­se­na. Vuon­na 2021 kävi­jöi­tä oli yli 16,9 mil­joo­naa.

Kamp­pi Hel­sin­ki halusi saa­da lisä­kä­siä mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän teke­mi­seen ja valit­si kump­pa­nik­seen Briif­fiGroun­din. Yhteis­työ ulot­tuu moni­puo­li­seen teke­mi­seen: mai­non­nan kon­sep­ti­suun­nit­te­luun, brän­di­va­lo­ku­viin ja ‑videoi­hin, digi­ma­te­ri­aa­lei­hin ja uuden asia­kas­leh­den suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­seen.

Kamp­pi Magazi­ne ins­pi­roi ja hou­kut­te­lee ostok­sil­le

Alkusyk­sys­tä 2021 jul­kais­tiin ensim­mäi­nen Kamp­pi Magazi­ne, jota jaet­tiin kaup­pa­kes­kuk­ses­sa ja lähe­tet­tiin lisäk­si pos­tit­se 80 000 pää­kau­pun­ki­seu­dul­la sijait­se­vaan kotiin. Pal­jon kehu­ja kerän­nyt leh­ti sai jat­koa, ja sitä on tuo­tet­tu jo useam­pi nume­ro. Jokai­nen leh­ti tar­jo­aa luki­joil­leen kiin­nos­ta­vaa ja visu­aa­li­ses­ti näyt­tä­vää sisäl­töä – ajan­koh­tai­set tar­jouk­set ja ins­pi­roi­vat jutut hou­kut­te­le­vat ostok­sil­le. Leh­den aihe­pii­rei­hin kuu­lu­vat mm. ruo­ka, muo­ti, sisus­tus, lifes­ty­le, kau­pun­ki-ilmiöt ja ihmi­set. Briif­fiGroun­din tii­mi vas­taa leh­den suun­nit­te­lus­ta, visu­aa­li­ses­ta ilmees­tä ja sisäl­lön tuo­tan­nos­ta.

Briif­fiGround on osoit­ta­nut hie­noa veny­mis­tä kaup­pa­kes­kuk­sen mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän eri­lai­siin tar­pei­siin. Yhteis­työ on ollut teho­kas­ta, jota kump­pa­nuu­des­sa arvos­tan kor­keal­le. Briif­fiGroun­din tii­mis­sä on vah­vaa osaa­mis­ta ja idea­rik­kaut­ta.

Marian­na Viir­re, mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö, Kamp­pi Hel­sin­ki

Tätä teim­me

Mai­non­nan kon­sep­ti­suun­nit­te­lu / Brän­di­va­lo­ku­vat ja ‑videot / Digi­ma­te­ri­aa­lit / Asia­kas­leh­den suun­nit­te­lu ja toteu­tus

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme