Caset

Kul­man Keit­tiön brän­di­kon­sep­ti

Tuh­ki­mos­ta köök­kien kunin­gat­ta­rek­si

Tari­na on tut­tu. Se ker­too brän­dis­tä, jon­ka tuot­teet ovat koh­dal­laan ja sydän pai­kal­laan. Teki­jät ovat työl­leen omis­tau­tu­nei­ta ammat­ti­lai­sia, raa­ka-aineet prii­maa ja tulos her­kul­li­sen hyvää. Mut­ta brän­di-ilme kai­pai­si ripauk­sen uusia maus­tei­ta, jot­ta tämä hyvä saa­tai­siin vies­tit­tyä asiak­kail­le. Mikä avuk­si?

Tari­nan kään­ne lepää uskal­luk­ses­sa muut­tua ja nos­taa brän­di­hän­tää ilman häpe­ää.

Tari­nam­me pää­hen­ki­lö on Kul­man Keit­tiö, joka on Turun Osuus­kau­pan koti­keit­tiö. Kul­man Keit­tiös­sä val­mis­tu­vat niin kaup­po­jen pal­ve­lu­to­rien kuin tuo­re­tis­kien­kin tuot­teet, lähi­tuot­ta­jien raa­ka-aineis­ta ja ammat­ti­lais­ten käsis­sä. Ruo­ka on koti­ku­tois­ta, eri­tyi­sen her­kul­lis­ta ja tuo­ret­ta. Asia­kas toi­voi brän­di­uu­dis­tus­ta, joka vir­kis­täi­si Kul­man Keit­tiön ansait­se­mal­leen tasol­le. Briif­fin tii­mi tutus­tui laa­jaan tuo­te­kir­joon ja teki­jöi­hin kai­ken taka­na. Sit­ten alkoi mit­ta­van Brand Boo­kin luo­mi­nen.

Yli puo­li val­ta­kun­taa

Kul­man Keit­tiön Brand Book pitää sisäl­lään uusi­tun mer­kin, brän­di­kuo­sin väri­kir­joi­neen, makuelementti­symbolit ja ohjeis­ton kaik­kiin ulos­tu­loi­hin. Kul­man Keit­tiön veto­voi­ma­te­ki­jät kir­kas­tet­tiin nekin esiin ja nii­den poh­jal­ta luo­tiin slo­gan ja tone of voice.

– Paras­ta on ollut yhte­näi­sen, myy­vän, ammat­ti­mai­sen ja uskot­ta­van brän­din saa­mi­nen kaik­kiin tuot­tei­siin ja esil­le­pa­noi­hin. Myyn­nis­sä se on näky­nyt kar­keas­ti noin 20 % mene­kin nousu­na. Tun­net­tuus on paran­tu­nut ja tuot­teet ovat esil­lä jokai­ses­sa kau­pas­sa eli  nii­den saan­ti on paran­tu­nut yli 50 %, Kul­man Keit­tiön keit­tiö­mes­ta­ri Jou­ni Vaa­ra­la lis­taa.

Vaik­ka Kul­man Keit­tiön tuot­tei­ta on val­ta­va mää­rä, säi­lyi yhte­näi­syys kaut­ta lin­jan.

– Uusit­tu brän­di toi­mi jo heti ensim­mäi­sis­tä pens­se­lin­ve­dois­ta alkaen. Täs­sä yhdis­tyi­vät kaik­ki hyvät ele­men­tit: innos­tu­nut asia­kas, hyvä yhteis­hen­ki ja oma into­hi­mo alaan, sil­lä olen­han itse­kin herk­kusuu. Kul­man Keit­tiös­tä ‑brän­di­uu­dis­tus luo­tiin sydä­mel­lä, Briif­fin Art Direc­tor Tee­mu Line­ri ker­too.

Briif­fi pereh­tyi Kul­man Keit­ti­öön ammat­ti­tai­dol­la ja tun­teel­la. Brän­dis­tä tuli mei­dän näköi­nen.
— Jaa­na Eves­ti, asiak­kuus- ja vies­tin­tä­pääl­lik­kö, Turun Osuus­kaup­pa

Tätä teim­me

Brän­di­uu­dis­tus / Pak­kaus­de­sign ja toteu­tuk­set usei­siin eri for­maat­tei­hin / Mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­ma / Myy­mä­lä­nä­ky­vyys

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme