Caset

Lii­gan ympä­ris­tö­oh­jel­ma

Teh­dään kie­kos­ta kes­tä­väm­pää

Suo­ma­lai­sen urhei­lun suo­si­tuin ja seu­ra­tuin vai­kut­ta­ja Lii­ga lan­see­ra­si ympä­ris­tö­oh­jel­man, joka tuo eko­lo­gi­suu­den uudel­la taval­la osak­si yli kol­men mil­joo­nan suo­ma­lai­sen arkea ja kan­taa koti­mai­sen jää­kie­kon kor­ren kekoon glo­baa­leis­sa ilmas­to­tal­kois­sa.

Nyky­päi­vän jää­kiek­ko ei ole ainoas­taan urhei­lua. Lii­gan ympä­ris­tö­oh­jel­man tavoit­tee­na on ilmas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­nen sekä ympä­röi­vän maa­il­man olo­suh­tei­siin sopeu­tu­mi­nen esi­merk­kiä näyt­tä­mäl­lä. Briif­fin ja Lii­gan yhdes­sä luo­ma ohjel­ma poh­jau­tuu Lap­peen­ran­ta-Lah­ti Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gys­sa (LUT) teh­tyyn tut­ki­muk­seen*. Ympä­ris­tö­oh­jel­ma vies­tii Lii­gan hii­li­ja­lan­jäl­jen koos­tu­mi­ses­ta ja sen pie­nen­tä­mi­sek­si teh­tä­vis­tä toi­men­pi­teis­tä kai­kil­le ymmär­ret­tä­väl­lä taval­la.

Kerät­ty tut­ki­mus­tie­to ja tie­teel­li­nen fak­ta sai­vat hank­keen help­po­käyt­töi­sel­lä verk­ko­si­vul­la raik­kaan ja sel­keän asun. Ilmas­to- ja vas­tuul­li­suusa­jat­te­lu ovat osa Briif­fin laa­jaa­lais­ta mark­ki­noin­tio­saa­mis­ta. Laa­du­kas mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä akti­voi koh­de­ryh­mään­sä, luo uusia stan­dar­de­ja sekä antaa asiak­kaan omal­le orga­ni­saa­tiol­le ins­pi­raa­tio­ta ja ylpey­den aihet­ta tule­vaan. Erot­tu­mi­sen ohel­la kan­taa­ot­ta­va mai­non­ta on osoi­tus moraa­li­ses­ta roh­keu­des­ta − kyvys­tä ker­toa tär­keä vies­ti kirk­kaal­la asen­teel­la. Ja sitä­hän Briif­fis­sä riit­tää, kuten eko­lo­gi­suu­den uudel­la taval­la osak­si yli 3 mil­joo­nan suo­ma­lai­sen arkea tuo­va Lii­gan ympä­ris­tö­oh­jel­ma osoit­taa!

Tutus­tu Briif­fiGroun­din suun­nit­te­le­maan verk­ko­to­teu­tuk­seen ympä­ris­tö­oh­jel­mas­ta. 

Tätä teim­me

Ympä­ris­tö­oh­jel­man muo­toi­lu / Tun­nus / Verk­ko­si­vut / Esi­tys­ma­te­ri­aa­lit / Sosi­aa­li­nen media

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme