Caset

Mal­van brän­di­kon­sep­ti ja vies­tin­tä

Mie­le­tön museo Mals­kil­la

Lah­den uusi visu­aa­lis­ten tai­tei­den museo Mal­va halusi kiteyt­tää brän­din­sä, löy­tää oman äänen­sä ja mää­ri­tel­lä vies­tin­tän­sä suun­ta­vii­vat. Me otim­me roh­keas­ti teh­tä­vän vas­taan ja ryh­dyim­me lah­te­lai­sen mie­len­mai­se­man tul­kik­si.

Mal­va on uuden­lai­nen, elä­myk­sel­li­nen tai­de­museo, joka halu­aa tar­jo­ta koke­muk­sia tai­teen paris­sa uudel­la taval­la sekä uusil­le ylei­söil­le – Mal­va tar­jo­aa elä­myk­siä niin tai­teen suur­ku­lut­ta­jil­le kuin ensi­ker­taa museos­sa vie­rai­le­vil­le­kin. Me autoim­me Mal­vaa tämän ole­muk­sen­sa kiteyt­tä­mi­ses­sä sekä ker­to­mi­ses­sa maa­il­mal­le.

Yhteis­ten työ­pa­jo­jen tulok­se­na syn­tyi­vät Mal­van brän­din pää­lin­jat. Brän­di­mie­li­ku­vaa tuke­maan laa­dit­tiin vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma, jos­sa mää­ri­tel­tiin Mal­van vies­tin­nän ydin­vies­tit, äänen­sä­vy sekä toi­men­pi­teet. Lop­pu­tu­los oli juu­ri Mal­van näköi­nen: asian­tun­te­va mut­ta hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä, jos­sa näkyy lah­te­lai­nen rosoi­suus sekä uskal­lus teh­dä asiat omal­la taval­la.

Me olem­me tuke­neet Mal­vaa mat­kan var­rel­la myös mediayh­teis­työs­sä sekä muis­sa vies­tin­nän toi­men­pi­teis­sä. Mal­van tai­de-elä­myk­sis­tä pääs­tään naut­ti­maan 29.4.22, mut­ta sitä ennen tar­jon­taan voi tutus­tua museon verk­ko­si­vul­la.

Timant­ti­set asian­tun­ti­jat aut­toi­vat Mal­vaa löy­tä­mään ja kiteyt­tä­mään iden­ti­teet­tin­sä. Mie­les­tä­ni yhteis­työ oli sekä haus­kaa että help­poa. Teis­tä oli myös kor­vaa­ma­ton apu vies­tin­tä­kii­rei­den kes­kel­lä – suu­ri kii­tos sii­tä!

Mai­ja Wils­ka,
vies­tin­nän asian­tun­ti­ja

Tätä teim­me

Brän­di­työ / Vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma / Media­vies­tin­tä

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme