Caset

Rovio Pet Foods ‑brän­di­kon­sep­ti

Uudes­sa koti­mai­ses­sa koi­ran­ruo­kabrän­dis­sä on munaa!

Vas­ta perus­te­tun Rovio Pet Foods Oy:n tavoit­tee­na oli kehit­tää ja luo­da koti­mai­nen koi­ran­ruo­ka­sar­ja, joka sekä ravit­si­si että pitäi­si koko­nais­val­tai­ses­ti huol­ta kar­va­kuo­no­jen hyvin­voin­nis­ta. Kun­nian­hi­moi­nen tavoi­te läh­ti alan ammat­ti­lais­ten ja yri­tyk­sen perus­ta­ja Tero Rovion toi­mes­ta liik­keel­le ter­hak­kaal­la vauh­dil­la, ja brän­din­ra­ken­nuk­sen vai­nu­koi­rak­si valit­tiin Briif­fi.

Rovio Pet Foods ja Briif­fi toteut­ti­vat heti ensi met­reil­lä brän­di­työ­pa­jan, jos­sa läh­det­tiin hais­te­le­maan kil­pai­lu­kent­tää ja hah­mo­tet­tiin yri­tyk­sen kivi­ja­lat. Se oli alku myös itse tuo­te­sar­jo­jen syn­nyl­le, jois­ta ensim­mäi­se­nä lan­see­rat­tiin ker­ras­saan ver­rat­to­man nimen saa­nut Wer­ra­ton.

Koti­mai­suu­del­la pie­nem­pi hii­li­tas­sun­jäl­ki

Läh­tö­ti­lan­ne oli uudel­le toi­mi­jal­le her­kul­li­nen, sil­lä koti­mai­nen lähi­ruo­ka ja sitä myö­ten eko­lo­gi­suus lois­ti­vat koi­ran­ruo­ka­hyl­lyil­lä pois­sao­lol­laan. Toi­saal­ta neli­jal­kais­ten ystä­vien mää­rä kas­vaa Suo­mes­sa tasai­sen vah­vas­ti, ja koti­mai­suus, pie­ni hii­li­tas­sun­jäl­ki ja vas­tuul­li­suus ovat nouse­via tren­de­jä myös koi­ra­per­heis­sä.

Näi­hin tar­pei­siin Rovio Pet Foods halusi vas­ta­ta. Tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä otet­tiin huo­mioon eri­lais­ten koi­rien tar­peet, ja suun­ni­tel­tiin omat vaih­toeh­dot aller­gi­sil­le ja her­kil­le, aktii­vi­sil­le liik­ku­jil­le sekä pai­non­hal­lin­taa kai­paa­vil­le. Ruo­kien raa­ka-aine­tar­jon­ta ja resep­tiik­ka hiot­tiin unii­kik­si koko­nai­suu­dek­si, jot­ta hyvät tar­koi­tus­pe­rät eivät jät­täi­si mait­ta­vuut­ta taak­seen.

Ensim­mäi­nen kanan­mu­na­poh­jai­nen koi­ran­muo­na!

Koi­ran­ruo­kabrän­di Wer­rat­to­mal­le luo­tiin Briif­fis­sä nimen lisäk­si myös erot­tu­va pak­kausil­me, joka onkin näky­vin osa brän­diä. Taus­ta­työ­tä teh­tiin kädet syväl­lä nap­pu­la­pus­sis­sa ja myös briif­fi­läis­ten omat nelis­tä­jät pää­si­vät osak­si suur­ta tes­ti­ryh­mää. Tii­mi seu­ra­si vie­res­tä nap­pu­loi­den katoa­mis­ta parem­piin kuo­noi­hin ja sai lisää fak­taa muis­ti­kir­joi­hin­sa.

Loi­maan maa­seu­dul­la val­mis­tet­tu Wer­ra­ton on ensim­mäi­se­nä pys­ty­nyt hyö­dyn­tä­mään tuo­reen kanan­mu­nan täy­del­li­syy­den koi­ran ravin­to­na. Kanan­mu­na vas­taa ami­no­hap­po­koos­tu­muk­sel­taan par­hai­ten koi­ran tar­pei­siin ja munan­kuo­ri on luon­nol­li­nen kal­siu­min läh­de. Ravit­se­mus­asian­tun­ti­joi­den suun­nit­te­le­mat koos­tu­muk­set ovat hyvin sula­via ja tes­ta­tus­ti mais­tu­via.

Sel­keät, erot­tu­vat ja skan­di­naa­vis­ta muo­to­kiel­tä puhu­vat Wer­ra­ton-pak­kauk­set ovat jo kau­pois­sa koi­ra­kan­san ostet­ta­vis­sa. Kokei­le sinä­kin, niin tie­dät mitä kar­va­kuo­no­si syö!

Briif­fin suun­nit­te­luo­saa­mis­ta ei tar­vit­se hauk­kua. Olem­me tosi tyy­ty­väi­siä.
— Tero Rovio, toi­mi­tus­joh­ta­ja, yrit­tä­jä, Rovio Pet Foods Oy

Tätä teim­me

Uuden brän­din kehi­tys / Brän­di­ni­mi / Visu­aa­li­nen iden­ti­teet­ti /
Brand book / Pak­kaus­sar­jan ilme

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme