Caset

Ruduk­sen ympä­ris­tö­vas­tuustra­te­gia

Kon­kreet­ti­sis­ta teois­ta uskot­ta­vaa vas­tuul­li­suus­vies­tin­tää

Alan­sa joh­ta­va­na toi­mi­ja­na Rudus halu­aa näyt­tää esi­merk­kiä kes­tä­väm­män huo­mi­sen raken­ta­mi­ses­ta. Rudus on jo pit­kään teh­nyt työ­tä ympä­ris­töys­tä­väl­lis­ten tuot­tei­den kehit­tä­mi­sen ja luon­non moni­muo­toi­suu­den tur­vaa­mi­sen eteen. Nyt halut­tiin kui­ten­kin siir­tyä seu­raa­val­le tasol­le laa­ti­mal­la työ­tä ohjaa­va, tavoit­teel­li­nen ja sel­keä ympä­ris­tö­vas­tuustra­te­gia. Rudus kään­tyi mei­dän puo­leem­me.

Mei­dän fasi­li­toi­mis­sa työ­pa­jois­sa haet­tiin ympä­ris­tö­stra­te­gian pain­opis­tea­luei­ta ja vies­tin­näl­li­siä kul­ma­ki­viä yhdes­sä Ruduk­sen tii­min kans­sa. Työ­pa­jois­ta saa­tiin kat­ta­va ymmär­rys Ruduk­sen ympä­ris­tö­työn eri osa-alueis­ta, toi­min­taym­pä­ris­tös­tä sekä sii­tä, mitä eri sidos­ryh­mät odot­ta­vat Ruduk­sen ympä­ris­tö­työl­tä.

Kat­ta­van poh­ja­työn tulok­se­na syn­tyi Ruduk­sen vas­tuul­li­suus­stra­te­gia sekä uraa­uur­ta­va Conc­re­te Acts! ‑ympä­ris­tö­vas­tuu­oh­jel­ma. Ruduk­sen beto­nin­ko­vat asian­tun­ti­jat mää­rit­te­li­vät ympä­ris­tö­vas­tuu­työl­leen tavoit­teet, mit­ta­rit ja aika­tau­lut, jot­ka me pake­toim­me vies­tin­näl­li­ses­ti toi­mi­vaan ja visu­aa­li­ses­ti näyt­tä­vään muo­toon.

Jat­ko­na ohjel­ma­työl­le toteu­tim­me yhteis­työs­sä Ruduk­sen kans­sa myös uuden ympä­ris­tö­stra­te­gian lan­see­rauk­sen ja sii­hen liit­ty­vän media­vies­tin­nän.

Tätä teim­me

Ympä­ris­tö­vas­tuustra­te­gia ja ‑ohjel­ma­työn fasi­li­toin­ti / Ympä­ris­tö­vas­tuu­oh­jel­ma / Vas­tuul­li­suus­vies­tin­tä / Ohjel­man visua­li­soin­ti

Lue lisää Conc­re­te Acts! ‑ympä­ris­tö­oh­jel­mas­ta

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme