Caset

Tur­ku Busi­ness Region ‑brän­di­kon­sep­ti

Tur­ku Busi­ness Region luo yrit­te­liäs­tä Tur­kua

Briif­fi sai kil­pai­lu­tuk­ses­sa Turun seu­dun yri­tys- ja inno­vaa­tio­pal­ve­lu­jen sekä B2B-mark­ki­noin­nin uudis­tus­työn. Tur­ku Science Park jäi taus­tal­le hal­lin­nol­li­sek­si yri­tys­ni­mek­si, uudis­tet­tu kat­tobrän­di nimet­tiin Tur­ku Busi­ness Regio­nik­si.

Tur­ku Busi­ness Regio­nil­le suun­ni­tel­tiin lin­ja­kas visu­aa­li­nen ilme, logo, teks­ti­si­säl­löt, mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lit ja graa­fi­set ohjeis­tuk­set.

Turun seu­dun kär­kia­lat sai­vat upo­uu­det ilmeet ja pake­toin­nit. Turun kan­sain­vä­li­ses­ti mer­kit­tä­vis­tä kär­kia­lois­ta puhu­taan jat­kos­sa nimil­lä Health, Mari­ti­me, Tech, Clean ja Expe­rience.

Mark­ki­noin­nin uudis­tus­työ val­mis­tui juu­ri para­hik­si vie­rai­lu- ja inno­vaa­tio­kes­kus Joen ava­jai­siin. Joki on Suo­men ensim­mäi­nen alu­eel­li­nen B2B-vie­rai­lu­kes­kus, joka toi­mii elin­kei­noe­lä­män, inno­vaa­tioi­den ja kau­pun­ki­ke­hi­tyk­sen näyt­te­ly­ti­la­na.

Vir­ta­vii­vai­nen jat­ku­mo

Tur­ku Busi­ness Regio­nin logon väri­maa­il­ma ja muo­to­kie­li näyt­täy­ty­vät niin kär­kia­lo­jen, pal­ve­lui­den kuin itse Tur­ku Science Park Oy Ltd:n viral­li­sis­sa alle­kir­joi­tuk­sis­sa ja ulos­tu­lois­sa.

Saman­su­kui­nen ilme nivoo laa­jan kon­sep­tin yhte­näi­sek­si koko­nai­suu­dek­si.

– On ollut todel­la mie­len­kiin­tois­ta syven­tyä Tur­ku Busi­ness Regio­nin moni­puo­li­siin pal­ve­lui­hin ja kär­kia­labrän­dei­hin. Työn suo­la on voi­da olla muka­na luo­mas­sa moni­puo­li­sia brän­di­ko­ko­nai­suuk­sia, Briif­fin Art Direc­tor Tar­mo Hel­mi­nen ker­too.

Brän­di­uu­dis­tus nivoi yhteis­työn tii­viik­si.

Haas­tee­na oli yhdis­tää hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vät, pai­kal­li­sil­le yri­tyk­sil­le ja yrit­tä­jäk­si aiko­vil­le suun­na­tut pal­ve­lut ja kan­sain­vä­li­ses­ti kiin­nos­ta­va Turun seu­tu. Tämän läh­tö­koh­dan Briif­fi oival­si hyvin ja löy­si sii­hen raik­kaan rat­kai­sun.
— Riku Näsä­nen, Tie­dot­ta­ja, Tur­ku Busi­ness Region

Tätä teim­me

Brän­di­uu­dis­tus / Visu­aa­li­nen ilme / Logo / Brän­dioh­jeis­to / Teks­ti­si­säl­löt /
Mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lit / Verk­ko­si­vu­jen visu­aa­li­nen ilme

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme