Caset

Turun Kir­ja­mes­su­jen brän­di­kon­sep­ti

Briif­fiGround kään­si uuden sivun Turun Kir­ja­mes­su­jen tari­nas­sa

Turun Kir­ja­mes­sut on Suo­men van­hin kir­jal­li­suu­den mes­su­ta­pah­tu­ma, joka kerää vuo­sit­tain yhteen noin 900 esiin­ty­jää ja sato­ja näyt­teil­lea­set­ta­jia. Briif­fiGround kynäi­li tapah­tu­mal­le uuden ilmeen, joka vas­taa parem­min mes­su­jen vies­tin­nän haas­tei­siin.

Kun­ni­aa ilme­uu­dis­tuk­sel­le

Uudis­tuk­sen tavoit­tee­na oli rai­kas­taa Turun Kir­ja­mes­su­jen visu­aa­lis­ta ilmet­tä. Uuden logon lisäk­si halut­tiin paran­taa tapah­tu­man näky­vyyt­tä koko­nais­val­tai­sem­min. Tavoit­tee­na oli eri käyt­töyh­teyk­siin sovel­let­ta­vis­sa ole­va, erot­tu­va ja tun­nis­tet­ta­va ilme, johon pys­ty­tään luon­te­vas­ti liit­tä­mään myös mes­su­jen vuo­sit­tain vaih­tu­via poik­ki­tai­teel­li­sia tee­mo­ja. Esi­mer­kik­si vuon­na 2019 tee­ma­na oli teat­te­ri ja vuon­na 2020 se oli musiik­ki. Uusi ilme näkyi mm. Turun Kir­ja­mes­su­jen mai­non­nas­sa, tapah­tu­man mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­leis­sa sekä tie­tys­ti net­ti­si­vus­tol­la.

Turun Kir­ja­mes­su­jen uudis­tus sai kun­nia­mai­nin­nan Vuo­den Mai­nos 2019 ‑kil­pai­lun Design-kate­go­rias­sa.

Turun Kir­ja­mes­su­jen tee­moit­te­lun muu­tos koh­ti poik­ki­tai­teel­li­suut­ta oli kes­kei­nen kim­mo­ke logon ja ilmeen uudis­ta­mi­seen. Syk­syn pää­tee­ma teat­te­ri ja vuo­den 2020 musiik­ki pää­si­vät uudis­tuk­sen myö­tä parem­min esil­le.
— Tii­na Heis­ka­ri, pro­jek­ti­joh­ta­ja

Tätä teim­me

Logo ja visu­aa­li­sen iden­ti­tee­tin uudis­tus / Brän­dioh­jeis­tus / Mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän kon­sep­ti ja mate­ri­aa­lit

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme