Caset

Turun Osuus­kau­pan #ässä­te­ko­ja ‑kon­sep­ti

Turun osuus­kau­pal­la on ässä hihas­sa

Turun Osuus­kaup­pa on vah­va toi­mi­ja Var­si­nais-Suo­mes­sa, niin mar­ket­puo­lel­la kuin hotel­li- ja ravin­to­la-alal­la. TOK oli kevääl­lä 2020 muu­tok­sen äärel­lä, kun se läh­ti tavoit­te­le­maan uuden­lais­ta tapaa toi­mia ja pal­vel­la asiak­kai­ta. Mar­ket­kau­pas­sa oli jo mää­ri­tel­ty uudet asia­kas­lu­pauk­set. Mut­ta tar­vit­tiin vie­lä muu­tok­sel­le innos­ta­va kon­sep­ti ja idea, syy mik­si hen­ki­lös­tö läh­ti­si muu­tok­seen innol­la mukaan. Täs­sä vai­hees­sa me astuim­me kehään.

#ässä­te­ko­ja on tok­ki­lais­ten tapa toi­mia

Briif­finGroun­din tii­mi ideoi ja suun­nit­te­li muu­tok­sen tuek­si yhdes­sä TOKin joh­don ja hen­ki­lös­tön kans­sa uuden Ässä­te­ko­ja-kon­sep­tin. Syvin­tä mer­ki­tys­tä haet­tiin useas­sa yhtei­ses­sä työ­pa­jas­sa ja työ laa­je­ni kos­ke­maan koko Turun Osuus­kaup­paa. Haet­tiin yhdes­sä nii­tä pie­niä­kin asioi­ta, jot­ka teke­vät työs­tä mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja entis­tä parem­paa. Tavoit­tee­na oli yhdes­sä olla enem­män kuin ennen – ja että se yhteis­hen­ki näkyi­si myös asiak­kaal­le. 

Työn tulok­se­na syn­tyi #ässä­te­ko­ja-kon­sep­ti. Se on pit­kä­kes­toi­nen muu­tos­vies­tin­nän kon­sep­ti, sisäi­nen kam­pan­ja ja eri­tyi­ses­ti tari­na, joka tukee Turun Osuus­kau­pan lii­ke­toi­min­nan tavoit­tei­ta. Ässä­te­ko­ja tar­koit­taa nii­tä pie­niä­kin teko­ja, jot­ka teke­vät pie­nes­tä­kin ison teon. Ässä­te­ko­ja teh­des­sään saa lait­taa oman per­soo­nan­sa peliin ja tuo­da tok­ki­lai­suu­den esiin vapaas­ti – yllät­tä­väl­lä taval­la. 

#ässä­te­ko­ja läh­ti liik­keel­le hil­jai­sel­la lan­see­rauk­sel­la jo kevääl­lä 2020, mut­ta teh­tiin tutuk­si sekä tok­ki­lai­sil­le että asiak­kail­le syk­syl­lä 2020. Ässä­teot elä­vät TOK:n sisäl­lä jokai­ses­sa pie­nes­sä teos­sa. 

Ulos­päin eni­ten näkyi nykyi­sil­le ja tule­vil­le asiak­kail­le suun­ni­tel­tu mai­nos­kam­pan­ja, jos­sa pil­ke sil­mä­kul­mas­sa esi­tel­tiin, miten asia­kas­lu­pauk­set näyt­täy­ty­vät ulos­päin. Nämä Ässä­teot näkyi­vät mm. somes­sa, prin­tis­sä, You­tu­bes­sa, myy­mä­löis­sä ja telk­ka­ris­sa. 

Kuu­den videon sar­ja vii­des­sä päi­väs­sä

Kuu­den mai­nos­vi­deon sar­jas­sa saa­tiin seu­ra­ta mm. vas­ta­vi­hi­tyn parin sat­tu­muk­sia pai­kal­li­ses­sa Sales­sa, kak­si­kymp­pis­ten mies­ten hämä­rää (?) keik­kaa Pris­maan ja asiak­kai­den pyyn­tö­jä 24/7 toteut­ta­via myy­jiä! Mai­nos­pät­kät kuvat­tiin vii­den inten­sii­vi­sen kesä­päi­vän aika­na mm. Turun seu­dul­la sijait­se­vis­sa Prisma‑, S‑mar­ket- ja Sale-myy­mä­löis­sä ja ABC-ase­mal­la.

Välil­lä käsi­kir­joi­tus muut­ti muo­to­aan ja työ­päi­vät venyi­vät jopa 20-tun­ti­sik­si, mut­ta pro­jek­ti oli kai­ken­kaik­ki­aan todel­la haus­ka ja antoi­sa! Myös TOKin omaa väkeä uskal­tau­tui mukaan mai­nos­ku­vaus­ten hek­ti­seen maa­il­maan: val­miis­ta videois­ta voi bon­ga­ta useam­man tok­ki­lai­sen. Hie­noa heit­täy­ty­mis­tä asiak­kaal­ta! 

Kat­so #ässä­te­ko­ja mai­nos­vi­deot

#ässä­te­ko­ja on koko Turun Osuus­kau­pan yhtei­nen jut­tu ja olem­me todel­la iloi­sia, että se on läh­te­nyt hen­ki­lö­kun­tam­me kes­kuu­des­sa len­toon. Lop­pu­tu­los on mie­les­täm­me onnis­tu­nut ja uskom­me, että se jää elä­mään tok­ki­lais­ten puhei­siin ja tekoi­hin.
— Ant­ti Heik­ki­nen, TOK:n toi­mi­tus­joh­ta­ja

Tulok­set

Vas­taan­ot­to koko #ässä­te­ko­ja koko­nai­suu­del­le on ollut innos­ta­va ja se on jal­kau­tu­nut hyvin sisäi­seen käyt­töön ja laa­jas­ti ulkoi­seen vies­tin­tään. Ässä­teois­ta on saa­tu yhdis­tä­vä teki­jä eri­ko­koi­sel­le posi­tii­vi­sel­le muu­tok­sel­le jota TOK:ssa tapah­tuu jat­ku­vas­ti.

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme