Caset

Val­met Auto­mo­ti­ven brän­di­uu­dis­tus

Val­met Auto­mo­ti­ven brän­dil­le täy­del­li­nen face­lift

Val­met Auto­mo­ti­ve on yksi Euroo­pan joh­ta­vis­ta säh­köis­ten ajo­neu­vo­jen akku­jär­jes­tel­mien ja aktii­vis­ten ilma­noh­jain­ten kal­tais­ten kine­maat­tis­ten rat­kai­su­jen toi­mit­ta­jis­ta sekä yksi maa­il­man suu­rim­mis­ta ajo­neu­vo­jen sopi­mus­val­mis­ta­jis­ta. Yhtiön uusi stra­te­gia oli läh­tö­lau­kaus koko­nais­val­tai­sel­le brän­di­uu­dis­tuk­sel­le ja uudel­le taval­le vies­tiä.

Yhtiö on val­mis­ta­nut Uuden­kau­pun­gin auto­teh­taal­la 50 vuo­des­sa yli 1,8 mil­joo­naa autoa. Stra­te­gias­sa VA kes­kit­tyy säh­köi­sen lii­ken­teen rat­kai­sui­hin pai­not­taen akku­mo­duu­lien sekä akku­pa­ket­tien suun­nit­te­lua ja val­mis­tus­ta. Yhtiöl­lä on akku­teh­taat Salos­sa, Uudes­sa­kau­pun­gis­sa sekä Sak­san Kirc­hard­tis­sa.

Stra­te­gia­muu­tos joh­ti brän­di­muu­tok­seen

Stra­te­gia­muu­tos auto­jen sopi­mus­val­mis­ta­jas­ta täy­del­li­sem­pää pal­ve­lua tar­joa­vak­si koko­nais­toi­mit­ta­jak­si tar­koit­ti muu­tok­sia myös vies­tin­tään. Sopi­mus­val­mis­ta­ja­roo­liin kuu­lu­van tie­toi­ses­ti vali­tun mata­lan pro­fii­lin oli aika väis­tyä. Brän­din kehit­tä­mi­seen kump­pa­nik­si valit­tiin Briif­fiGround.

Joh­to­ryh­män kans­sa läpi­vie­dyn brän­di­työs­ken­te­lyn jäl­keen Briif­fiGround suun­nit­te­li ja toteut­ti Val­met Auto­mo­ti­vel­le uuden mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän lin­jan, joka kitey­tyy sanoi­hin The fast lane to futu­re vehicles. Valit­tu lin­ja ilmen­tää tehok­kuu­del­le ja muu­tos­val­miu­del­le raken­tu­vaa yri­tys­kult­tuu­ria. Brän­di­työ teh­tiin Briif­fiGroun­din kehit­tä­mäl­lä pro­ses­sil­la, joka perus­tuu vah­vaan yhteis­työ­hön asiak­kaan ja toi­mis­ton välil­lä.

Lop­pu­tu­lok­se­na Val­met Auto­mo­ti­ven mark­ki­noin­nis­sa ajan­mu­kais­tet­tiin käy­tän­nös­sä kaik­ki mate­ri­aa­lit alkaen yri­tys­lo­gos­ta, väreis­tä, perus­vies­tin­tä­vä­li­neis­tä ja ulot­tuen toi­mi­ti­loi­hin, pre­sen­taa­tioi­hin, videoi­hin sekä verk­ko­si­vui­hin. Brän­din kul­ma­ki­vet, visu­aa­li­nen ilme ja vies­tin­tä­tyy­li tii­vis­ty­vät huo­lel­li­ses­ti laa­dit­tuun Brand Boo­kiin. Hyvin muo­toil­tu ja sel­keä brän­di­kä­si­kir­ja on avai­na­se­mas­sa muu­tok­sen toteut­ta­mi­ses­sa ja vies­tin­nän yhden­mu­kai­suu­den var­mis­ta­mi­ses­sa. Briif­fiGround suun­nit­te­li myös verk­ko­si­vus­ton visu­aa­li­sen ilmeen sekä käyt­tö­liit­ty­män uuden brän­di-ilmeen mukai­sek­si, tutus­tu sivui­hin: valmet-automotive.com. Ota yhteyt­tä, niin ker­rom­me par­haat vink­kim­me miten brän­di­uu­dis­tus kan­nat­taa toteut­taa!

I am impres­sed by the pro­fes­sio­na­lism and dedica­tion Briif­fi has shown.
— Chris­tian Klein­hans, Senior Advi­sor, Group Busi­ness Deve­lop­ment, Val­met Auto­mo­ti­ve

Kat­so case-video brän­di­uu­dis­tuk­ses­ta

Kat­so Val­met Auto­mo­ti­ven yri­ty­se­sit­te­ly

Tätä teim­me

Brän­di­uu­dis­tus / Yri­ty­sil­me / Vies­tin­tä­ta­pa / Brand book / Verk­ko­si­vut / Mai­non­nan lin­ja

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme