Caset

Val­met

Vih­reä nuo­li vie koh­ti tule­vai­suut­ta

Val­met on maa­il­man joh­ta­va pro­ses­si­tek­no­lo­gian, auto­maa­tio­rat­kai­su­jen ja pal­ve­lu­jen toi­mit­ta­ja ja kehit­tä­jä sellu‑, pape­ri- ja ener­gia­teol­li­suu­del­le. Pörs­si­lis­ta­tun yri­tyk­sen yri­tys­tun­nus vies­tii asia­kas­suun­tau­tu­nees­ta yri­tyk­ses­tä, jon­ka toi­min­ta raken­taa tule­vai­suut­ta ja edis­tää kes­tä­vää kehi­tys­tä. Briif­fi voit­ti ehdo­tuk­sel­laan ilmees­tä jär­jes­te­tyn kil­pai­lu­tuk­sen. Nuo­lie­le­ment­ti ja yri­tyk­sen muu ilme sai­vat lopul­li­sen muo­ton­sa yhteis­työs­sä Briif­fin kans­sa.

Val­me­tin kon­ser­ni­vies­tin­tää ja mark­ki­noin­tia joh­ta­va Anu Salon­saa­ri-Pos­ti ja hänen tii­mis­sään brän­dis­tä vas­taa­va Lee­na Mart­ti­nen anta­vat yhteis­työs­tä Briif­fin kans­sa posi­tii­vis­ta palau­tet­ta.

“Visu­aa­li­nen ilme kuvas­taa kon­kreet­ti­ses­ti uudis­tu­mis­ta ja eteen­päin mene­mis­tä”, arvioi Salon­saa­ri-Pos­ti. “Vih­reä nuo­li kuvas­taa sitä, että viem­me asiak­kaan lii­ke­toi­min­taa eteen­päin ja että toi­saal­ta olem­me hyvin tule­vai­suu­teen orien­toi­tu­nut yhtiö.”

“Briif­fin kans­sa työs­ken­nel­les­sä on ollut erit­täin posi­tii­vis­ta se, että vaih­toeh­to­ja tulee usei­ta ja ne on teh­ty eri näkö­kul­mis­ta”, kiit­te­lee Salon­saa­ri-Pos­ti. “Tär­ke­ää on ollut yhteis­työn alus­ta läh­tien myös asiak­kaan kuun­te­le­mi­nen, samal­la kun Briif­fin puo­lel­ta on tuo­tu vah­vas­ti esiin oma osaa­mi­nen.”

Lee­na Mart­ti­nen muis­tut­taa, että pro­jek­tis­sa on edet­ty poik­keuk­sel­li­sen ripeäl­lä tah­dil­la. “Briif­fin jous­ta­vuus ja nopeat reak­tiot saa­vat kii­tet­tä­vän arvo­sa­nan”, tote­aa Mart­ti­nen. “Ja lisäk­si täy­tyy sanoa, että yhdes­sä teke­mi­nen on ollut todel­la kivaa!”

Yhtei­sel­lä mat­kal­la

Yhteis­työ Val­me­tin kans­sa on jat­ku­nut myös ilmeen suun­nit­te­lun jäl­keen. Olem­me muun muas­sa kon­sep­toi­neet pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan mark­ki­noin­ti­vies­tin­tää, raken­ta­neet yri­tyk­sen arvo­jen ympä­ril­le visu­aa­lis­ta tari­naa ja suun­ni­tel­leet Val­met Cus­to­mer Por­tal ‑pal­ve­lun lan­see­rauk­sen asiak­kail­le, pal­ve­lun avul­la työ Val­me­tin kans­sa sujuu kuin tans­si. Kat­so Cus­to­mer Por­ta­lin lan­see­raus­vi­deo alta!

Briif­fi kuun­te­lee asia­kas­ta, mut­ta tuo samal­la vah­vas­ti esiin omaa osaa­mis­taan.
— Anu Salon­saa­ri-Pos­ti, mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­joh­ta­ja, Val­met

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme