Caset

Var­si­nais-Suo­men hyvin­voin­tia­lu­een brän­di­kon­sep­ti

Briif­fiGround raken­si Var­si­nais-Suo­men hyvin­voin­tia­lu­een brän­di-iden­ti­tee­tin ja visu­aa­li­sen ilmeen

Briif­fiGround raken­si Var­si­nais-Suo­men hyvin­voin­tia­lu­eel­le oman brän­din. Yli 23 000 ihmi­sen työyh­tei­sö nos­taa monia­lai­set osaa­jan­sa brän­din kes­ki­öön. Logo vies­tii var­si­nais­suo­ma­lais­ten sekä hyvin­voin­nin pal­ve­lui­den koh­taa­mi­ses­ta. Brän­di on kehi­tet­ty saa­vu­tet­ta­vuu­den ja digi­taa­li­suu­den ehdoil­la hen­ki­lö­kun­taa sekä mui­ta sidos­ryh­miä osal­lis­taen.

Var­si­nais-Suo­men hyvin­voin­tia­lue, Var­ha, aloit­ti toi­min­tan­sa vuo­den 2023 alus­sa. Var­ha on asu­kas­mää­räl­tään kol­man­nek­si suu­rin ja hen­ki­lös­tö­mää­räl­tään toi­sek­si suu­rin hyvin­voin­tia­lue Suo­mes­sa.

Var­ha läh­ti yhdes­sä Briif­fiGroun­din kans­sa miet­ti­mään, mil­lai­nen Var­ha on, mil­lai­nen se halu­aa olla ja mis­tä kul­ma­ki­vis­tä sen toi­min­ta koos­tuu.

Tavoit­tee­na oli vies­tiä sel­keäs­ti uudes­ta toi­mi­jas­ta

Tavoit­tee­na oli luo­da Var­si­nais-Suo­men hyvin­voin­tia­lu­eel­le yksi kat­tobrän­di ja yhte­näi­nen brän­di-iden­ti­teet­ti. Brän­din halut­tiin vies­ti­vän sel­keäs­ti uudes­ta toi­mi­jas­ta sekä toi­min­nan yti­mes­tä. Samal­la sen halut­tiin luo­van mie­li­ku­vaa ihmis­lä­hei­ses­tä, osaa­vas­ta ja moder­nis­ta hyvin­voin­nin edis­tä­jäs­tä.

Brän­di-iden­ti­teet­tiä raken­net­tiin työ­pa­jois­sa yhdes­sä ja osal­lis­ta­mal­la työs­ken­nel­len. Lisäk­si hen­ki­lös­töl­le toteu­tet­tiin brän­di­työ­hön liit­ty­vä arvo­ky­se­ly. Visu­aa­li­nen ilme suun­ni­tel­tiin saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­vin sekä kak­si­kie­li­syys­vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti.

Yhteis­työ Briif­fiGroun­din kans­sa aut­toi mei­tä luo­maan brän­di-iden­ti­teet­tim­me vas­taa­maan sitä, mitä haluam­me olla. Iden­ti­teet­tim­me kes­kiös­sä on ammat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lö­kun­tam­me, jota osal­lis­tim­me mm. yhtei­siin arvoi­him­me. Lisäk­si nimeä ja brän­di-ilmet­tä luo­tiin yhteis­työs­sä osal­lis­taen asiak­kai­ta, asia­kas­raa­te­ja ja eri sidos­ryh­miäm­me.

Pia Ala-Kata­ra, pro­jek­ti­pääl­lik­kö, Var­si­nais-Suo­men hyvin­voin­tia­lue

Tätä teim­me

Brän­di-iden­ti­teet­ti / Tah­to­ti­la ja kul­ma­ki­vet / Tari­na ja stra­te­gia­ku­vi­tus / Verk­ko­si­vu­jen ilme

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme