Caset

Walo ‑lan­see­raus­kam­pan­ja

Wiklun­dil­le avat­tiin vap­pu­na Turun ensim­mäi­nen kat­to­baa­ri

Ympä­ri­vuo­ti­ses­ti toi­mi­van Walo Roof­top Barin näyt­tä­vä lan­see­raus­kam­pan­ja edus­taa Briif­fin ja Turun Osuus­kau­pan moni­puo­li­sen yhteis­työn tuo­reim­pia hedel­miä.

Briif­fi toteut­ti kevääl­lä Turun par­hail­la näky­mil­lä varus­te­tul­le Walo Roof­top Baril­le hyvän­tuu­li­sen ja tyy­lik­kään lan­see­raus­kam­pan­jan. Kat­to­baa­rin kesäis­tä, iha­nan ren­toa fii­lis­tä huo­ku­va kam­pan­ja näkyi ulko­mai­non­nas­sa, somes­sa, prin­tis­sä ja Wiklun­din suu­ri­ko­koi­sel­la digi­näy­töl­lä. Waloa mai­nos­tet­tiin myös radios­sa.

Wiklun­din kah­teen ylim­pään ker­rok­seen sijoit­tu­va Walo on heti ava­jais­vii­kon­lo­pus­taan läh­tien ollut hui­kea menes­tys, joka on ylit­tä­nyt monin­ker­tai­ses­ti kaik­ki sil­le ase­te­tut tavoit­teet. Vii­kon­lop­pui­sin Walo on hou­ku­tel­lut tuhan­sia vie­rai­ta päi­väs­sä!

Waloi­sa kam­pan­ja

Kat­to­baa­rin lan­see­raus­kam­pan­jas­sa Walo toi­mii tie­nä walais­tu­mi­seen. Mai­nos­ku­vis­sa nuor­ten mies­ten ja nais­ten ihas­tu­neet ja toi­veik­kaat kat­seet koh­dis­tu­vat katu­ta­sos­ta ylös koh­ti Waloa.

–Raken­teil­la ole­van kat­to­baa­rin havain­ne­ku­via ei näy­tet­ty, vaan ihmi­siä kut­sut­tiin koke­maan mai­se­mat ja mil­jöö itse, ker­too kam­pan­jan suun­nit­te­li­ja, Art Direc­tor Tar­mo Hel­mi­nen. – Vies­tit kehot­ti­vat siir­ty­mään Waloon, seu­raa­maan Waloa ja anta­maan Walon täyt­tää mie­len. Kuva­maa­il­ma oli kesäi­sen ren­to ja haa­vei­le­va, värit kul­taa ja raik­kai­ta pas­tel­le­ja.

Kam­pan­jan videot ja still-kuvat toteu­tet­tiin yhdel­lä ker­taa, yhden kuvaus­päi­vän aika­na. Se on toi­mi­va ja kus­tan­nus­te­ho­kas tapa saa­da samo­ja mal­le­ja, stai­lauk­sia ja lokaa­tioi­ta hyö­dyn­täen yhte­näi­set visu­aa­li­set mate­ri­aa­lit koko kam­pan­jaa var­ten. Se edel­lyt­tää toki tark­kaa etu­kä­teis­suun­nit­te­lua ja aika­tau­lu­tus­ta, jot­ta kaik­ki tar­vit­ta­va saa­daan teh­tyä jou­he­vas­ti ja limit­täin, lop­pu­tu­lok­sen laa­dus­ta tuu­maa­kaan tin­ki­mät­tä.

–Meil­lä on käy­tös­säm­me laa­ja kump­pa­ni­ver­kos­to tai­ta­via ja luo­tet­ta­via ammat­ti­lai­sia, joi­den kans­sa olem­me teh­neet yhteis­työ­tä monis­sa eri pro­jek­teis­sa. Tun­nem­me hei­dän tyy­lin­sä ja tai­ton­sa. Näin voim­me rää­tä­löi­dä asiak­kaal­le juu­ri sel­lai­sen tii­min valo­ku­vaa­jia, fil­min­te­ki­jöi­tä ja jäl­ki­kä­sit­te­li­jöi­tä, mikä kysei­seen caseen par­hai­ten sopii. Walon kuvat ja fil­mit toteut­ti Sime­lius Sime­lius, ja videoi­den gra­fii­kat ja vii­meis­te­lyt teh­tiin Briif­fis­sä, ker­too Hel­mi­nen.

Walo Roof­top Barin lan­see­raus­kam­pan­ja pää­si Vuo­den Mai­nos 2019 ‑kil­pai­lun short­lis­tal­le.

Tutus­tu case­vi­deoon

Tätä teim­me

Mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän kon­sep­ti / Lan­see­raus­kam­pan­ja / Ulko­mai­non­ta /
Some-kam­pan­ja / Digi-scree­nit / Print­ti­mai­non­ta

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme